คนไทยกังวลแรงงานต่างด้าว ตัวการนำโรคระบาดเข้าไทย แนะเพิ่มความเคร่งครัด

“กรมควบคุมโรค” เผยผลดีดีซีโพล (DDC Poll) ประชาชนห่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากสถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าว แนะควรชะลอการอนุมัติการนำเข้า และให้ตรวจโรคโควิด-19 ให้กับแรงงานต่างด้าวทุกคน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขณะที่ภาครัฐยืนยันมีการบูรณาการความร่วมมือหลายหน่วยงาน และมีระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค กำกับติดตาม การดำเนินการเฝ้าระวัง คำแนะนำ และมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในสถานประกอบการสำหรับกลุ่มแรงงาน นายจ้าง เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคโควิด-19

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้เปิดเผยผลดีดีซีโพล (DDC Poll) ถึงการระบาดของโรคโควิด-19 โดยประชาชนเป็นห่วงการแพร่ระบาดจากสถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าว ส่วนใหญ่เห็นควรให้สถานประกอบการทั่วประเทศ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการทำงานของแรงงานต่างด้าว ให้มีระบบการเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด-19 และสื่อสารให้ลูกจ้าง แรงงาน และผู้ประกันตนในสถานประกอบการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

จากผลการสำรวจ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 76.8% ต้องการให้ชะลอการอนุมัตินำเข้าแรงงานต่างด้าว 69.6% เห็นว่าสามารถให้แรงงานต่างด้าว ทำงานได้ โดยมีมาตรการป้องกันไม่ให้ติดเชื้อโรคโควิด-19 โดยกำหนดการจ้างงานในสถานประกอบการควรปฏิบัติ ดังนี้ คือ

1) 69.2% ควรนำแรงงานเข้าลงทะเบียน เพื่อให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้อง
2) 85.2% ควรสื่อสารให้แรงงานปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
3) 82.7% ให้ขอความร่วมมือสถานประกอบการทั่วประเทศ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ลูกจ้าง และผู้ประกันตนในสถานประกอบการ เรื่องไวรัสโควิด 19 และการปฏิบัติตนตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข
4) 85.5% ควรแจ้งมาตรการให้นายจ้างในสถานประกอบการคัดกรองลูกจ้างแรงงานต่างด้าว เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19
5) 86.5% ควรมีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ในที่ทำงานให้เพียงพอ

ส่วนการจัดสวัสดิการดูแลให้กับแรงงานต่างด้าว 81.2% เห็นว่าควรตรวจโรคโควิด-19 ให้กับแรงงานต่างด้าวทุกคน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19, จำนวน 66.2% เห็นว่าควรมีสถานที่รักษาโรคโควิด-19 ให้กับแรงงานต่างด้าวทุกคน และ 66.1% เห็นว่ากลุ่มแรงงานต่างด้าวสามารถฉีดวัคซีนได้หลังจากที่ประชาชนคนไทยได้รับแล้ว

“ประชาชนส่วนใหญ่เห็นถึงความสัมพันธ์ของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กับกลุ่มแรงงานต่างด้าวและมีความวิตกกังวล จึงเห็นควรให้สถานประกอบการมีการจัดสวัสดิการดูแลกลุ่มแรงงานต่างด้าวและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19” นพ.โอภาส กล่าว

ทั้งนี้ การทำงานของภาครัฐ ก็มีการบูรณาการความร่วมมือหลายหน่วยงาน ได้แก่ ผู้ประกอบการ นายจ้าง สวัสดิการแรงงานจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่ และเครือข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกรมควบคุมโรค กำหนดแผนดำเนินงาน มีระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค กำกับติดตาม การดำเนินการเฝ้าระวัง คำแนะนำ และมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในสถานประกอบการสำหรับกลุ่มแรงงาน นายจ้าง เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคโควิด-19

อย่างไรก็ตาม กรมควบคุมโรครณรงค์ให้สถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวและกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง เพื่อให้เข้าถึงหลักประกันสุขภาพ และตระหนักถึงมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 โดยประชาสัมพันธ์ในภาษาของแรงงานต่างด้าวตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด เช่น สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ร่วมกิจกรรม ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือทำความสะอาดด้วยเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1 เมตร เป็นต้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

ผลสำรวจดังกล่าวมาจากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพเรื่อง “โรคโควิด-19 ในแรงงานต่างด้าว” จากประชาชนกลุ่มตัวอย่าง 3,500 คน ในพื้นที่ 25 จังหวัดทั่วประเทศ โดยสำรวจเมื่อวันที่ 5-9 พ.ค.ที่ผ่านมา

- Advertisement -