บล.เอเชียเวลท์:

บมจ. โซนิค อินเตอร์เฟรท (SONIC) คาด 2Q64 All time high อีกครั้ง ปรับกำไรปี 64-65 เพิ่ม

  • คาดผลประกอบการ 2Q64 ที่ 45 ล้านบาท เป็น All Time High
  • ปัจจัยบวกจากการส่งออกที่ฟื้นตัว และค่าระวางที่อยู่ในระดับสูง
  • แนวโน้ม 2H64 ยังแข็งแกร่งต่อเนื่อง Demand ตู้คอนเทนเนอร์ทั่วโลกยังสูง คาดค่าระวางสูงต่อเนื่องถึงปลายปี 64
  • เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทที่อ่อนค่า
  • เราปรับประมาณการกำไรสุทธิปี 64-65 เพิ่มขึ้น 22% และ 10%ตามลาดับ เพิ่มสะท้อนแนวโน้มธุรกิจยังสดใส
  • แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมายใหม่ 5.65 บาท

คาดกำไร 2Q64 ที่ 45 ล้านบาท ทำ All Time High 3 ไตรมาสต่อเนื่อง

เราคาดกำไรสุทธิ 2Q64 อยู่ท่ี 45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 567%YoY และ 9%QoQ และนับว่าเป็นการทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์รายไตรมาสต่อเนื่องกันเป็น 3 ไตรมาส ซึ่งโดยหลักหนุนจาก

(1) รายได้ที่ปรับตัวขึ้น 9%QoQ หลังความต้องการใช้ตู้คอนเทนเนอร์เพื่อการส่งออกปรับตัวสูงข้ึน สะท้อนให้เห็นได้จากตัวเลขการส่งออกของประเทศไทยในช่วงเดือน เม.ย.และพ.ค. ที่เติบโต 13%YoY และ 41%YoY ตามลำดับ รวมทั้งค่าระวางตู้คอนเทนเนอร์ที่ยังอยู่ในระดับที่สูง และ

(2) SG&A/Sales ที่ คาดว่าจะลดลงเหลือ 9% เทียบกับ 9.3% ใน 1Q64 โดยหลักเกิดจากการประหยัดเชิงขนาด และการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะท่ีอัตรากำไรขั้นต้นคาดว่าจะลดลงเหลือ 17.5% เทียบกับ 18.0% ใน 1Q64 เนื่องจากบริษัทไม่ได้ผลักภาระค่าระวางที่สูงขึ้นทั้งหมดให้ผู้ประกอบการเนื่องจากเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อรักษาฐานลูกค้าไว้ ท้ังน้ีหากกำไร 2Q64 เป็นไปตามประมาณการของเราจะทำให้กำไร 1H64 อยู่ท่ี 86 ล้านบาท จะคิดเป็น 74% ของประมาณการกำไรเดิม

แนวโน้มผลประกอบการใน 2H64 ยังสดใส

จากการที่หลายประเทศเร่ิมมีมาตรการผ่อนคลายล็อคดาวน์ ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจมีการฟื้น โดยเฉพาะสหรัฐฯ และจีน ทำให้ความต้องการนำเข้าสินค้าจากทางเอเชียฟื้นตัวเด่นชัด รวมทั้งประเทศไทยที่ได้อานิสงส์ดังกล่าว โดยประเด็นดังกล่าวทาให้อุปสงค์ตู้คอนเทนเนอร์ยังมีต่อเนื่องสะท้อนจาก Shanghai Containerized Freight Index ที่ยังอยู่ในระดับสูง โดย ณ วันท่ี 9 ก.ค. 64 อยู่ที่ระดับ 3,932.35 จุด เพิ่มข้ึน 1%WoW นอกจากนี้เราคาดว่าการส่งออกของประเทศไทย จะยังฟื้นตัวเด่นใน 2H64 หลังจากท่ียอดส่งออก 5 เดือนแรกของปี 64 มีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง

โดยใน 2H64 ยังได้อานิสงส์จากการที่ค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าลง ซึ่งจะเป็นปัจจัยบวกนอกเหนือจาก ปัจจัยด้านการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ขณะที่ธุรกิจ LogisLeasing คาดยังมีการขยายตัว หลังความต้องการสินเชื่อรถบรรทุกในประเทศจะเติบโต โดยเราคาดว่าจะเริ่มเห็นผลประกอบการจากส่วนธุรกิจ ดังกล่าวเข้ามาหนุนอย่างมีนัยยะในช่วง 4Q64 ทำให้เราเชื่อว่าผลประกอบการใน 2H64 ยังคงสดใส

ปรับประมาณการกำไรสุทธิปี 64-65 ข้ึน 22% และ 10% ตามลำดับ

เราปรับรายได้ปี 64 ข้ึน 5% เป็น 2,249 ล้านบาท หลังเราคาดว่าความต้องการตู้คอนเทนเนอร์จะยังมีต่อเนื่อง จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกท่ีฟื้นตัวอย่างมีนัยยะ และปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ท่ียังลากยาวไปจนถึงปลายปี 64 และปรับอัตรากำไรขั้นต้นในปี 64 ขึ้นเป็น 18.5% (เดิม 18.2%) รวมทั้งปรับ SG&A/Sales ในปี 64-65 ลง จากเดิม 11% และ 11.6% เหลือ 10.2% และ 11.1% จากความสามารถในการควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีทำให้ประมาณการกำไรสุทธิใน ปี 64-65 เพิ่มขึ้น 22% และ 10% เป็น 141 ล้านบาท และ 147 ล้านบาท ตามลำดับ

คงแนะนำ “ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมายใหม่ที่ 5.65 บาท

เรามีมุมมองเป็นบวกต่อแนวโน้มผลประกอบการ 2Q64 ที่มีแนวโน้มทำจุดสูงสุดใหม่ และเช่ือว่า ภาพรวมผลประกอบการใน 2H64 จะยังสดใส หนุนจากทั้งธุรกิจหลักและธุรกิจ LogisLeasing ทำให้เราปรับประมาณการกำไรในปี 64 ขึ้น 22% นอกจากนี้คาดว่าจะเห็นความชัดเจนในแผน M&A ภายในปี 64 ซึ่งจะเป็น Upsides ในอนาคต ทำให้เราแนะนำ “ซื้อ” และปรับราคาเป้าหมายเป็น 5.65 บาท อิงจาก PER 27.4 เท่า (ภายใต้สมมุติฐานว่าจะมีการแปลง Warrant ในปี 64 ประมาณ 50%)

BUY
12M TP: Bt5.65

Closing price: Bt4.70

Upside/downside: +20.2%

 

- Advertisement -