บล.เอเชียพลัส:

ราคาเกิน Fair Value .. เก็งกําไรระยะสั้น

คาดกําไรปกติงวด 2Q64 เพิ่มข้ึน 9.1% qoq (แต่ลดลง 19.0% yoy ) หลักๆ มาจากธุรกิจ Data center และ EV Car เติบโตต่อเนื่อง อีกทั้งคาด Gross margin จะเพิ่มขึ้นจากทิศทางเงินบาทที่อ่อนค่าลง หักล้างค่าใช้จ่าย R&D และ ค่าขนส่งที่เพิ่มข้ึนไปได้ท้ังหมด

คงประมาณการคาดกําไรสุทธิปี 2564 จะเพิ่มข้ึน 18.0% yoy จากแนวโน้มยอดขายเพิ่มขึ้น 9.8% yoy   ทั้งนี้ คาดกําไรสุทธิงวด 3Q64 จะเติบโตจากงวด 2Q64 จากช่วง High season ของธุรกิจ และปัจจัยบวกจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง หนุนแนวโน้มประสิทธิภาพการทํากําไรดีข้ึน อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นปัจจุบันมี Valuation ท่ีแพง สะท้อนจาก PER สูงถึง 87 เท่า จึงยังแนะนําขาย แต่อาจสามารถเก็งกําไรระยะสั้นได้

แนวโน้มกําไรปกติงวด 2Q64 เพิ่มข้ึน จากสินค้ากลุ่ม Data center และ EV

คาดกําไรสุทธิงวด 2Q64 เท่ากับ 1.6 พันล้านบาท ลดลง 6.5% qoq และ 18.8% yoy เนื่องจาก DELTA บันทึกกําไรจาก FX เข้ามา 251 ล้านบาท ในงวด 1Q64 ขณะท่ีคาดกําไรปกติงวด 2Q64 เพิ่มข้ึน 9.1% qoq (แต่ลดลง 19.0% yoy) หลักๆมาจากแนวโน้มรายได้ รวม 2.0 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.7% qoq และ 42.8% yoy จากความต้องการใช้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ยังดีต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่ม Data center ท่ียังเติบโตต่อเนื่องหนุนจากการ Work from home และยอดขายกลุ่ม EV car ในตลาดสหรัฐฯ ท่ีเติบโตโดดเด่น

สําหรับ Gross margin งวด 2Q64 คาดการณ์จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ 21.9% จาก 21.6% ใน 1Q64 หนุนจากค่าเงินบาทเฉลี่ยงวด 2Q64 ที่อ่อนตัวลง 3.5% qoq (แต่แข็ง ค่าข้ึน 5.3% yoy) มาอยู่ที่ 31.35 บาท/ดอลล่าร์สหรัฐฯ ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาชิพขาดแคลนทั่วโลกและราคาต้นทุนวัตถุดิบจะสูงข้ึน แต่ทาง DELTA ยังสามารถบริหารจัดการวัตถุดิบได้ดีอยู่

หักล้างแนวโน้มสัดส่วน SG&A/Sales ที่เพิ่มขึ้นเป็น 14.6% (จาก 14.3% ใน 1Q64) จากแนวโน้มค่าใช้จ่ายในการค้นคว้าและวิจัย และค่าใช้จ่ายในการขนส่ง (Freight) ที่สูงข้ึน

โดยรวมแล้ว คาดการณ์กําไรสุทธิงวด 1H64 เท่ากับ 3.4 พันล้านบาท เพิ่มข้ึน 18.1% จาก งวด 1H63 และคิดเป็น 41% ของประมาณการกําไรสุทธิปี 2564 ที่ฝ่ายวิจัยประเมินไว้

เตรียมขยายกําลังการผลิต รองรับคําสั่งซื้อในอนาคต

ปัจจุบัน DELTA ผลิตสินค้าจนเกือบเต็มกําลังการผลิตแล้ว บริษัทจึงมีแผนขยายโรงงานใหม่ดังน้ี 1.ขยายโรงงานใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยจะย้าย สายการผลิตสินค้าท่ีไม่ใช่กลุ่ม Data center มาจากโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการผลิต Data center ที่โรงงานบางปูมากข้ึน และ 2. สร้างโรงงานใหม่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูบนพื้นที่ท้ังหมด 19 ไร่ โดยทั้ง 2 โรงงานใหม่ น้ีคาดว่าจะแล้วเสร็จและดําเนินการผลิตได้ในงวด 2H65 ท้ังน้ีฝ่ายวิจัยยังไม่ได้รวมกําลังการผลิตของโรงงานใหม่ไว้ในประมาณการ

ธุรกิจ Data center และ EV Car หนุนแนวโน้มกําไรสุทธิปี 2564 เติบโต

ฝ่ายวิจัยคงประมาณการคาดกําไรสุทธิปี 2564 จะเพิ่มขึ้น 18.0% yoy จากแนวโน้มยอดขายเพิ่มข้ึน 9.8% yoy จากธุรกิจ Data center และ EV car ที่เติบโตได้ดี ท้ังน้ี คาดกําไรสุทธิงวด 3Q64 จะเติบโตจากงวด 2Q64 เนื่องจากเป็นช่วง High season ของธุรกิจ และยังได้รับปัจจัยบวกจากทิศทางเงินบาทที่อ่อนค่าลงต่อเนื่องหนุนแนวโน้ม Gross margin ให้เติบโต หักล้างปัจจัยเสี่ยงเรื่องค่าขนส่งที่ยังทรงตัวสูงไปได้ท้ังหมด

FV ปี 2564 เท่ากับ 170 บาท…ราคาหุ้นสะท้อนมูลค่าพื้นฐานไปแล้ว

กําหนด FV ปี 2564 เท่ากับ 170 บาท อิงวิธี DCF (WACC 11.6%) แม้ภาพรวมธุรกิจหลักจะเติบโตต่อเนื่อง แต่ราคาหุ้นปัจจุบันมี Valuation ท่ีแพงและเกินมูลค่าพื้นฐานไปมาก จน ล่าสุดมีค่า PER สูงถึง 87 เท่า จึงยังแนะนําขาย แต่อย่างไรก็ตามในระยะสั้นสามารถเก็งกําไรได้

ประเด็นความเสี่ยง

  1. ความผันผวนของค่าเงินบาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ หากค่าเงินบาทแข็งค่าข้ึนจะกดดันแนวโน้มกําไรสุทธิ ของ DELTA
  2. เศรษฐกิจชะลอตัว หากเศรษฐกิจชะลอตัว จะกดดันคําส่ังซื้อของลูกค้าให้ลดลง และจะกดดันรายได้รวมและกําไรสุทธิของ DELTA

แนะนํา : ขาย

ราคาปัจจุบัน (บาท): 586.00

ราคาเป้าหมาย (บาท): 170.00

Upside (%): -71.0

Dividend Yield (%): 0.7

- Advertisement -