บล.เอเซียพลัส:

เติบโตโดดเด่น ทวนกระแส COVID

ประเมินกําไร 2Q64 ท่ี 19.9 ล้านบาท เติบโตสูง 71.1%yoy หลักๆหนุนจาก ยอดขายสาขาเดิม (SSSG) ท่ีคาดโตสูง 42.9%yoy จากกระแสการทํางาน + เรียนที่บ้านที่ยังมีต่อเนื่อง กอปรกับการเปิดสาขาใหม่ 13 แห่ง (+ 26.5%yoy) หนุนยอดขายรวมโต 56.1%yoy ขณะที่แนวโน้มยอดขาย MTD ยังเห็นการเติบโต yoy อยู่ แม้มีการระบาดที่รุนแรงขึ้น จึงคาดหนุน กําไร 2H64 ยังคาดหวังความต่อเนื่องได้ คงคาดกําไรปี 2564 โตเด่น 74.3%

ขณะที่ระยะยาว เชื่อว่า SPVI ยังมีโอกาสขยายสาขาต่อเนื่อง ทั้งร้าน U- Store และ A-Store เพื่อรองรับฐานลูกค้านักศึกษาพื้นท่ีใหม่ๆ พร้อมกับ ความต้องการสินค้าไอทีที่มากขึ้น รวมถึงเติบโตไปกับผู้นําธุรกิจมือถือ ADVANC ปัจจุบันราคาหุ้นยังซื้อขาย PER’64 เพียง 20.8 เท่า เทียบกลุ่มท่ี 29.2 เท่า ทั้งที่การเติบโตกําไรจะโดดเด่นกว่าจากฐานต่ำ คงแนะนํา ซื้อ

กําไร 2Q64 คาดเติบโตสูง 71.1%yoy

ประเมินกําไร 2Q64 อยู่ท่ี 19.9 ล้านบาท เติบโตสูง 71.1%yoy หลักๆหนุนจากยอดขายสาขาเดิม (SSSG) คาดยังเติบโตสูงราว 43%yoy ต่อเนื่องจากงวด 1Q64 ท่ีเติบโตได้ 179% แม้ส่วนหนึ่งมาจากทั้งผลฐานต่ำ การระบาด COVID ช่วง 2Q63 ที่ส่งผลให้มีการปิดสาขาท่ัวประเทศราว 1 เดือน แต่ความต้องการอุปกรณ์ไอทีรองรับกระแสการทํางาน + เรียนที่บ้าน ที่ยังคงมีอยู่ต่อเนื่อง หนุนยอดขาย iPad ยังเด่น ประกอบกับการเปิดสาขาใหม่รวม 13 แห่ง (คิดเป็นจํานวนสาขาเพ่ิมข้ึน 26.5%yoy) ชดเชยยอดขาย iPhone ท่ีการเติบโต yoy อาจอยู่ในระดับท่ีน้อยกว่า 1Q64 ภาพรวมคาดยอดขายรวมเติบโต 56%yoy ในงวด 2Q64 ขณะท่ี Net profit margin เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 1.8% จาก 1.7% ในงวด 2Q63 หลักๆจากผลประหยัดต่อขนาดท่ีเพิ่มขึ้นตามฐานยอดขายชดเชยอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงเล็กน้อย ตามสัดส่วนสินค้าอุปกรณ์เสริมมาร์จินสูงที่ลดลง + ค่าใช้จ่ายเปิดสาขาใหม่ๆ

แนวโน้มงวด 2H64 ยังคาดหวังความต่อเนื่องการเติบโตได้

ผลกระทบจากมาตรการ Lockdown ของ ศบค. ล่าสุดใน 10 จังหวัดท่ีมีการระบาดสูง พบว่าบริษัทยังสามารถเปิดสาขาทั้งหมดได้ตามปกติ ส่งผลให้บริษัทไม่มีการปิดสาขา อย่างไรก็ตามผลกระทบยังมีอยู่บ้างตาม Traffic ในห้างสรรพสินค้าที่ลดลงซึ่งชดเชยได้บางส่วนจากยอดขายช่องทางออนไลน์ (ราว 5% ของยอดขายในงวด 1Q64) ที่ยังเห็นการเติบโตดี สะท้อนถึงภาพรวมความต้องการสินค้าไอทีท่ียังอยู่ในระดับสูง ช่วยให้ปัจจุบันยอดขาย MTD บริษัทยังเห็นการเติบโต yoy ได้อยู่ จึงคาดหวังการเติบโต yoy ได้ต่อจากคาดการณ์กําไรงวด 1H64 ที่สูง 126.4% แม้อาจจะเห็นอัตราท่ีชะลอลงบ้างก็ตาม แต่เมื่อประกอบกับแผนการเปิดสาขาท่ีอาจเพิ่มอีก 6 แห่ง (+17%yoy) ใน 4Q64 และงวด ดังกล่าวที่เป็นฤดูกาลจําหน่าย iPhone รุ่นใหม่ เขื่อว่าจะหนุนการเติบโต 2H64 ยังโดดเด่น คงคาดกำไรปี 2564 โตสูง 74.3% และเพิ่มขึ้นอีก 19.4% ในปี 2565

แนวโน้มการเติบโตระยะกลาง-ยาว เช่ือมั่นว่ายังเป็นไปได้ต่อเนื่อง

แนวโน้มการเติบโตระยะกลาง-ยาว ฝ่ายวิจัยเช่ือว่ายังสามารถคาดหวังได้ทุกมิติ ทั้งยอดขายสาขาเดิม เชื่อว่าจะเติบโตไปตามความต้องการสินค้าไอทีภาพใหญ่ท่ีเป็นแนวโน้มขาขึ้นชัดเจน เพื่อรองรับการใช้ชีวิตในอนาคตที่จะอยู่บนโลกดิจิตอล, ขณะท่ีศักยภาพการขยายสาขาระยะถัดไปยังคาดหวังได้ โดยเฉพาะกลุ่มการศึกษาที่ SPVI เชี่ยวชาญ ภายใต้การขยายรูปแบบหลักในระยะถัดไป คือ U-Store และ A-Store ซึ่งเป็นร้านจําหน่ายสินค้า ไอที ท้ังกลุ่ม Apple และ Non-Apple ในมหาวิทยาลัยที่ร่วมกับ ADVANC เช่ือว่ายังคาดหวังการเปิดสาขาได้อีกต่อเนื่อง โดยจากการรวบรวมจํานวนมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศไทยทั้งหมดราว 166 แห่ง พบว่ามีมหาวิทยาลัยราว 1 ใน 3 ที่มีขนาดกลาง-ใหญ่ และคุ้มต่อการเปิดสาขาได้ คือ เป็นมหาวิทยาลัย ท่ีมีนักศึกษามากกว่า 8 พันคน/แห่ง จะคิดเป็น ราว 55 แห่ง เทียบกับจํานวนสาขา U-Store ในประเทศไทยที่คาดปัจจุบันมีราว 34 แห่ง (SPVI 19 แห่ง, COM7 12 แห่ง และ CPW 3 แห่ง) เชื่อว่าจะยังรองรับการขยายสาขา U- Store ของ SPVI ได้อีกในช่วง 2-3 ปีถัดไป

ขณะท่ีในส่วนของร้าน A-Store สอดคล้องกับกลยุทธ์ของพันธมิตรหลักอย่าง ADVANC ท่ี ต้องการรุกฐานลูกค้ากลุ่มนักเรียน นักศึกษา เพื่อรักษาฐานรายได้ระยะยาว โดยเบื้องต้นSPVI + ADVANC จะเน้นเปิดร้าน A-Store คู่ไปกับมหาวิทยาลัยที่ SPVI มีการเปิด U- Store ไปแล้ว ซึ่งฝ่ายวิจัยเช่ือว่ามีโอกาสที่จะเห็นการขยายสาขาเร่งตัวได้กว่า U-Store จากท้ังความเชี่ยวชาญในตลาดกลุ่มมหาวิทยาลัย และความสัมพันธ์เดิมที่ SPVI มีอยู่แล้ว, กลยุทธ์ ADVANC ที่ต้องการเน้นฐานลูกค้ารุ่นใหม่ และจํานวนร้าน A-Store ในตลาดท่ียังไม่มีคู่แข่งชัดเจน โดยจากการรวบรวมพบว่ามีเพียงร้าน A-Store ของ SPVI รวม 4 แห่ง เท่าน้ัน จึงเช่ือว่ามีโอกาสเห็นการหันมาขยายสาขาดังกล่าวเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยขยายฐาน ลูกค้ากลุ่ม Non-Apple ของ SPVI ให้มากข้ึน ทั้งน้ี ในส่วนความกังวล Cannibalism กับร้านเดิมของ SPVI เช่ือว่าอาจจะมีเกิดข้ึนบางส่วนแต่ไม่น่ากังวล หากอิงข้อมูลปัจจุบันร้าน A-Store ท่ีเปิดในมหาวิทยาลัยท่ีมีร้าน U-Store ของ SPVI อยู่แล้วราว 3 แห่ง บริษัทพบว่า ยังเห็นยอดขายของร้าน U-Store ทั้งหมดเติบโตได้ตามปกติ

นอกจากนี้ ในส่วนของการจับตลาดกลุ่มนักศึกษา ที่อาจมีกําลังซื้อไม่สูง ฝ่ายวิจัยเช่ือว่า ความกังวลน่าจะจํากัดมากข้ึน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีการจับมือพันธมิตรแอปพลิเคชั่น Ulite (2564) และ This shop (2562) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการผ่อนชําระสินค้าโดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิต จึงเชื่อว่าน่าจะช่วยให้บริษัทสามารถเข้าถึงฐานลูกค้านักศึกษาท่ีไม่มีบัตรเครดิต ได้มากข้ึน

ปัจจุบันราคาหุ้นยังถูกมากเกินไปอยู่

ราคาหุ้นปัจจุบันประเมินยัง Undervalue เกินไป เทียบกับฐานกําไร และแนวโน้มธุรกิจที่ ดีข้ึน โดย SPVI ยังซื้อขาย PER’64 เพียง 20.8 ต่ำกว่ากลุ่มท้ัง COM7, JMART และ CPW ท่ียังซื้อขายสูง 37.7, 31.4 และ 26.9 เท่า คิดเป็นค่าเฉลี่ยกลุ่มค้าปลีกสินค้าไอที ถึง 29.2 เท่า ภาพรวมจึงยังคงคําแนะนํา ซื้อ

แนะนํา : ซื้อ

ราคาปัจจุบัน (บาท) 6.65

ราคาเป้าหมาย (บาท) 8.65

Upside (%) 30.10

Dividend Yield (%) 2.90

ประเด็นความเสี่ยง

1. การแข่งขันจากผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ และการ พึ่งพาสินค้าแบรนด์ Apple เป็นหลักกว่า 80%-90% ของยอดขายบริษัท

2. เงินทุนหมุนเวียนในกิจการกรณีเกิดผลกระทบต่อธุรกิจที่มีนัยฯ และมีความยืดเยื้อ เช่น COVID-19

 

- Advertisement -