บล.เอเชียเวลท์:

บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ (LPN)

คาดกำไร 2Q64 ลดลง รวมทั้งมี Downside Risk จากการโอน

  •  คาดกำไร 2Q64 ที่ 102 ล้านบาท ลดลง YoY และ QoQ
  •  ยอด Presales 2Q64 ทรงตัว QoQ หนุนจากโครงการแนวราบ
  • บริษัทมี Downside Risk คำสั่งปิดแคมป์ก่อสร้าง อาจกระทบต่อการรับรู้รายได้ในช่วง 4Q64
  • ประกอบกับการทบทวนแผนการเปิดโครงการ อาจทำให้บริษัทจำเป็นต้องใช้แคมเปญลดราคาเพื่อระบายสต๊อก
  • คงคำแนะนำ “ขาย” ให้มูลค่าเหมาะสมที่ 3.40 บาท

คาดกำไร 2Q64 ท่ี 102 ล้านบาท ลดลง YoY และ QoQ

เราคาดว่าบริษัทจะมีกำไร 2Q64 ท่ี 102 ล้านบาท ลดลง 34%YoY และ 17%QoQ โดยกำไรที่ปรับตัวลดลงเกิดจาก (1) รายได้รวมที่คาดว่าจะปรับตัวลดลง 4%QoQ โดยหลักเป็นการลดลงจากรายได้การโอนอสังหาฯ ซึ่งเราคาดไว้ที่ 960 ล้านบาท ลดลง 9%QoQ หลังใน 2Q64 บริษัทไม่มีโครงการใหม่ท่ีแล้วเสร็จ มีเพียงการโอนโครงการต่อเนื่อง ประกอบกับสถานการณ์ COVID-19 ท่ีรุนแรงขึ้น ทำให้ผู้ซื้อมีการเลื่อนการโอนโครงการออกไป (2) อัตรากำไรขั้นต้นท่ีลดลงเหลือ 31.2% เทียบกับ 31.5% ใน 1Q64 หลังโครงการที่โอนมีอัตรากำไรที่ลดลง และ (3) SG&A/Sales ที่คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นเป็น 18.4% เทียบกับ 17.1% ใน 1Q64 เพิ่มขึ้น จากฐานรายได้ที่ต่ำลง ทั้งน้ีส่งผลให้กำไร 1H64 อยู่ที่ 225 ล้านบาท คิดเป็น 37% ของ ประมาณการกำไรท้ังปี 64

ยอด Presales 2Q64 ทรงตัว QoQ

บริษัทรายงานยอด Presales สำหรับงวด 2Q64 ท่ี 2,022 ล้านบาท ลดลง 2%QoQ โดยการลดลงเกิดจากยอด Presales ในโครงการคอนโดมิเนียมท่ีลดลง 21%QoQ เหลือ 1,178 ล้าน บาท หลังบริษัทไม่มีการเปิดตัวโครงการใหม่ รวมท้ังโครงการเดิมมีการขายท่ีชะลอตัวลง ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ขณะท่ียอด Presales แนวราบปรับตัวขึ้น 44%QoQ หนุนจากการเปิดตัว 2 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 2,710 ล้านบาท ทั้งนี้ ทำให้บริษัทมียอด Presales ในช่วง 1H64 ที่ 4,098 ล้านบาท ลดลง 29%YoY คิดเป็น 41% ของเป้ายอด Presales ในปี 64

2H64 ยังมี Downsides Risk จากการโอนที่ล่าช้า

จากการระบาดของ COVID-19 ที่รุนแรงขึ้นในช่วง 2Q64 โดยเฉพาะในเดือน มิ.ย. 64 ส่งผลให้ ภาครัฐฯ มีคำสั่งปิดแคมป์คนงานก่อสร้างเป็นเวลา 1 เดือน ซึ่งจากคำส่ังดังกล่าว เราคาดว่าบริษัทจะได้รับผลกระทบจากแผนการโอนโครงการ Lumpini Place เตาปูน (มูลค่าโครงการ 1,700 ล้านบาท และ Take Up Rate 50%) ซึ่งเดิมเป็นเพียงโครงการเดียวที่จะแล้วเสร็จใหม่ ของบริษัทในช่วง 2H64 และมีกาหนดการโอนเดิมในช่วง พ.ย. 64 โดยกำหนดการโอนใหม่คาดจะอยู่ช่วงเดือน ธ.ค. 64 ซึ่งเราคาดว่าจะทำให้ยอดโอนจาก Backlog ส่วนหน่ึงถูกเลื่อนไปเป็น ปี 65 ขณะที่ยอด Presales มีความเสี่ยงท่ีจะต่ำกว่าเป้า หลังบริษัทอยู่ในช่วงทบทวนแผนการเปิดตัวโครงการใหม่ จากเดิม 8-9 โครงการมูลค่า 8,500 ล้านบาท เหลือเพียง 3-6 โครงการ มูลค่า 4,000 ล้านบาท โดยหากมีการลดการเปิดตัวโครงการใหม่ เราประเมินว่ายอด Presales จะต่ำกว่าเป้าเดิมที่ตั้งไว้ 10,000 ล้านบาท ราว 20-35%

คงคำแนะนำ “ขาย” ให้ราคาเป้าหมายที่ 3.40 บาท

เรายังคงแนะนำ “ขาย” แม้เราคาดว่าผลประกอบการใน 2Q64 จะเป็นจุดต่ำสุดของปี แต่บริษัทยังเผชิญกับ Downside Risk ของการรับรู้รายได้จาก Backlog ที่ได้รับผลกระทบจาก คำสั่งปิดแคมป์ก่อสร้าง รวมทั้งหากบริษัทมีการลดการเปิดโครงการในปี 64 อาจส่งผลต่อการรับรู้รายได้ในช่วงที่เหลือของปี 64 ซึ่งอาจนำไปสู่ความจำเป็นที่บริษัทจัดแคมเปญลดราคาเพื่อเร่งระบายสต๊อกโครงการที่มีอยู่ ซึ่งจะกดดันต่ออัตรากำไรขั้นต้นให้ลดลง

 

- Advertisement -