บล.เอเชีย เวลท์:

บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป (TISCO): แนวโน้ม 3Q64 ยังคงชะลอตัว

  • แนวโน้มผลประกอบการ 3Q64 คาดชะลอตัวจากการเติบโตของสินเชื่อท่ียังคง ชะลอตัวและรายได้ค่าธรรมเนียมที่ลดลง
  • มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ในปี 64 (1) โครงการคืนรถจบหนี้ (2) โครงการพักชำระหนี้จาก ธปท. คาดสามารถเข้ามาช่วยลดความเสี่ยง NPL
  • ผลประกอบการ 2Q64 ชะลอตัว 5.5%QoQ แต่เพิ่มข้ึน 25.3%YoY
  • NPL Ratio เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 2.7% จาก 2.5% ใน 1Q64 ซึ่งยังอยู่ในระดับคาดเอาไว้ โดยปี 64 ต้ังเป้าไม่เกิน 3.0%
  • คงราคาเหมาะสมอยู่ท่ี 94.25 บาท ต่อหุ้น PBV ที่ระดับ 1.79 เท่า (ค่าเฉลี่ย PBV 5 ปี ย้อนหลัง –0.5S.D.)
  • คงแนะนำ “เก็งกำไร” Upside 3.3%

คาด 3Q64 ผลประกอบการยังคงชะลอตัว QoQ

สําหรับแนวโน้มของ 3Q64 เราคาดผลประกอบการจะยังคงชะลอตัว QoQ ซึ่งปัจจัยกดดัน จาก (1) การควบคุมการให้สินเช่ืออย่างรัดกุม ทําให้แนวโน้มของการเติบโตของสินเช่ือชะลอตัว กดดันการเติบโต ในขณะที่ NIM จะคงทรงตัวในระดับเดียวกันกับ 2Q64 ไปจนถึงสิ้นปี (2) รายได้ค่าธรรมเนียมที่คาดว่าจะชะลอตัวจากมาตรการการควบคุมโรคของภาครัฐทําให้กิจกรรมทางการเงินลดลง

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้

ทางธนาคารได้มีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ โดยเฉพาะลูกหน้ีสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ที่ได้มีโครงการคืนรถจบหน้ีท่ีเร่ิมมาตั้งแต่ช่วงต้นปี 64 เพื่อลดภาระสําหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 และลดโอกาสเป็น NPL ของลูกหนี้ ทั้งนี้จากมาตรการการพักชําระหน้ีจํานวน 2 เดือน ของ ธปท. ที่ได้ขอความร่วมมือจากธนาคาร คาดว่าผลกระทบค่อนข้างจํากัด เนื่องจาก (1) ลูกหนี้ที่เข้าโครงการไม่มาก เนื่องจากมีข้อจํากัดใน เรื่องของการป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง และ (2) คุณภาพสินเชื่อที่เข้าโครงการพักชําระหนี้จะค่อนข้างเสี่ยงต่ำ เนื่องจากโครงการคืนรถจบหน้ีของทางธนาคารได้เข้ามาช่วยเหลือลูกหน้ีที่มีหน้ีคงค้างสูงไปแล้วส่วนหนึ่ง

รายงานกำไรสุทธิ 1,666 ล้านบาท

ธนาคารรายได้ผลประกอบการกําไรสุทธิ 1,666 ล้านบาท ลดลง 5.5%QoQ แต่เพิ่มขึ้น 25.3%YoY ปัจจัยกดดัน QoQ มาจากรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยลดลง 21.4%QoQ เนื่องจากกิจกรรมทางการเงินที่ลดลงรวมกับใน 1Q64 มีกําไร IPO ของหุ้น OR ที่เข้ามา ในส่วนของปัจจัยบวก YoY มาจาก (1) รายได้ดอกเบี้ยที่ฟื้นตัว 0.7%YoY จากต้นทุนทางการเงินที่ลดลง หนุน NIM ปรับตัวเพิ่มข้ึนมาอยู่ท่ี 4.79% จาก 4.3% ใน 2Q63 (2) รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยที่เพิ่มข้ึน 26.9%YoY และ (3) การตั้งสํารองที่ลดลง 35.3%YoY

ยังคงราคาเหมาะสม 94.25 และคำแนะนำ “เก็งกำไร”

เรายังคงราคาเหมาะสมของ TISCO ไว้อยู่ที่ 94.25 บาทต่อหุ้น อิง PBV ที่ระดับ 1.79 เท่า (ค่าเฉลี่ย PBV 5 ปี ย้อนหลัง –0.5S.D.) สะท้อนผลประกอบการในปี 64 โดยคงคําแนะนํา “เก็งกําไร” แม้ว่าแนวโน้มของเศรษฐกิจยังคงมีแนวโน้มของการฟื้นตัวอยู่ในระดับต่า แต่ด้วยการที่ธนาคารค่อนข้างที่จะระมัดระวังในการให้สินเชื่อทําให้ผลกระทบต่อคุณภาพสินเชื่อในพอร์ตมีไม่มาก อย่างไรก็ดีแนวโน้มของการเติบโตของสินเชื่อในปี 64 คาดว่าจะชะลอตัว ส่งผลทําให้การฟื้นตัวของผลประกอบการจากปี 63 ไม่โดดเด่น เราจึงแนะนํา “เก็งกําไร”

- Advertisement -