บล.เอเชียเวลท์:

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ (BBL) กำไรสุทธิ 2Q64 ออกมาดีกว่าคาด

  • กำไรสุทธิ 2Q64 ที่ 6,357 ล้านบาท ลดลง 8.2%QoQ แต่เพิ่มขึ้น 105.4%YoY ดีกว่าคาด 24.6%
  • ปัจจัยกดดัน QoQ จากการต้ังสำรองที่เพิ่มข้ึน 55.1%QoQ
  • NIM ลดลง 9bpsQoQ มาอยู่ท่ี 2.08% จาก 2.17% ใน 1Q64
  • NPL Ratio อยู่ที่ 3.7% ลดลงจากสิ้นปี 63 ท่ี 4.0% และมี Coverage Ratio อยู่ที่ 190.3% เพิ่มขึ้นจาก 186.8% ณ ส้ินปี 63
  • คงราคาเป้าหมายไว้ท่ี 170.00 บาทต่อหุ้น
  • คงคำแนะนำ “ซื้อ”

กำไรสุทธิ 2Q64 ดีกว่าคาด

กําไรสุทธิ 2Q64 ท่ี 6,357 ลบ. ลดลง 8.2%QoQ แต่เพิ่มขึ้น 105.4%YoY มากกว่าท่ีเราคาด 24.6% ปัจจัยกดดันหลัก QoQ มาจากการตั้งสํารองที่เพิ่มขึ้น 55.1%QoQ หลังสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ยังยืดเยื้อ ส่งผลทําให้เศรษฐกิจภายในประเทศมีความเสี่ยง และความไม่แน่นอนสูง ในขณะที่รายได้จากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น 9.6%QoQ จากการ Mark to Market เครื่องมือทางการเงินที่เพิ่มขึ้น 185.2%QoQ ในขณะที่การปรับเพิ่มข้ึน YoY มาจาก (1) การตั้งสํารองท่ีลดลง 25.9%YoY จากการต้ังสํารองในระดับสูงในปี 63 และ (2) รายได้ดอกเบี้ยที่เพิ่มข้ึน 10.6%YoY จากเงินให้สินเชื่อเพิ่มขึ้นหลังควบรวมกับ Permata โดยปัจจุบัน NIM ปรับตัวลดลง 9bpsQoQ และลดลง 5bpsYoY มาอยู่ที่ 2.08% จาก2.17% และ 2.13 ใน 1Q64 และ 2Q63 ตามลำดับ โดยกําไรสุทธิ 1H64 อยู่ที่ 13,280 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.3%YoY คิดเป็น 52.9% ของประมาณการทั้งปี 64 ของเรา

C/I Ratio มีแนวโน้มท่ีลดลงต่อเนื่อง

ค่าใช้จ่ายต่อรายได้ (C/I Ratio) ใน 2Q64 อยู่ที่ 48.2% จากใน 1Q64 ที่ 51.1% แม้ว่าจะมีจํานวนที่เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยอยู่ที่ 1.6 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.4%QoQ แต่จากรายได้จากการดําเนินงานท่ีเพิ่มข้ึน ทั้งรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย รวมไปถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายการดําเนินงานของ Permata ที่ดีขึ้น ซึ่งจะเป็นอัพไซต์ต่อผลประกอบการในระยะสั้น

เน้นรักษาคุณภาพสินทรัพย์

การตั้งสํารองของธนาคารใน 2Q64 อยู่ท่ี 9.8 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 55.1%QoQ ซึ่งเป็นการสะท้อนต่อความไม่แน่นอนท่ีเกิดข้ึนจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ท่ียังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง หลังการกระจายวัคซีนได้ช้ากว่าที่คาดเอาไว้ในช่วงต้นปี 64 โดยปัจจุบัน ธนาคารยังคงมี NPL Ratio อยู่ในระดับที่ทรงตัวจาก 1Q64 ท่ี 3.7% และมี Coverage Ratio เท่ากับ 190.3% เพิ่มขึ้นจาก 1Q64 ที่ 187.3%

คงราคาเป้าหมายที่ 170.00 บาท และแนะนำ “ซื้อ ”

เรายังคงราคาเหมาะสมของ BBL ไว้ท่ี 170.00 บาทต่อหุ้น อิง PBV ที่ระดับ 0.7 เท่า (ค่าเฉลี่ย PBV 5 ปี ย้อนหลัง –0.5S.D.) Upside ที่ 64.3% หลังจากราคาปรับตัวลงไปค่อนข้างมากในช่วงที่ผ่านมาจากความกังวลต่อเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอน อย่างไรก็ดีจาก CAR ของธนาคารท่ียังอยู่ในระดับสูง และกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าในกลุ่มอื่น เราจึงคง คําแนะนํา “ซื้อ”

- Advertisement -