บล.เอเชียเวลท์:

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) 2Q64 โตเด่นจากกำไรพิเศษ

  • กำไรสุทธิ 2Q64 ท่ี 14,543 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 123.6%QoQ และเพิ่มข้ึน 123.5%YoY ดีกว่าคาด 46.1%
  • ปัจจัยบวกหลัก QoQ และ YoY มาจากกำไรพิเศษจากการขายหุ้น TIDLOR จำนวน 10, 727 ล้านบาท
  • NIM อยู่ที่ 3.05% จาก 3.07% และ 3.51% ใน 1Q64 และ 2Q63 ตามลำดับ
  • คงราคาเหมาะสมไว้ที่ 33.25 บาทต่อหุ้น
  • แนะนำ “เก็งกำไร”

กำไรสุทธิ 2Q64 โตเด่น

กําไรสุทธิ 2Q64 ที่ 14,621 ลบ. เพิ่มขึ้น 123.6%QoQ และเพิ่มข้ึน 123.5%YoY ดีกว่าคาด 46.1% ปัจจัยบวกหลัก QoQ และ YoY มาจากกาไรพิเศษจากการขายหุ้น TIDLOR จํานวน 10,727 ล้านบาท ส่งผลให้รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 128.7%QoQ และ 166.0%YoY อย่างไรก็ดีหากไม่นับรวมกําไรพิเศษท่ีเกิดจากการขายหุ้น TIDLOR รายได้จากการดําเนินงานจะอยู่ในระดับทรงตัวโดยเพิ่มขึ้น 1.2%QoQ และ 1.0%YoY โดย NIM ลดลง 2bpsQoQ และ 46bpsYoY มาอยู่ที่ 3.05% จาก 3.07 % และ 3.51% ใน 1Q64 และ 2Q63 ตามลำดับ กำไรสุทธิ 1H64 รวมอยู่ที่ 22,570 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 68.9%YoY คิดเป็น 95.4% ของประมาณการของเรา ซึ่งหากตัดกําไรพิเศษออกไปจะคิดเป็น 52.3% ของประมาณการของเรา

สินเชื้อชะลอตัวจากเศรษฐกิจท่ีเปราะบาง

เงินให้สินเชื่อของธนาคารปรับตัวลดลง 1.8%YoY ซึ่งเป็นการลดลงจากสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดใหญ่และสินเชื่อเพื่อรายย่อยซึ่งมาจาก (1) การชําระคืนเงินของลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ และ (2) สภาวะตลาดแรงงานที่อ่อนแอส่งผลให้ความเชื่อมมั่นผู้บริโภคลดลง ประกอบกับ NIM ที่ลดลงส่งผลให้รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 1H64 ลดลง 9.8%YoY ในขณะที่ NPL Ratio ค่อนข้างทรงตัวอยู่ท่ี 2.03% จาก ณ สิ้นปี 63 ที่ 2.00% และ Coverage Ratio ท่ี 175.8% ซึ่งยังอยู่ในระดับสูงจากการตั้งสํารองที่เข้มข้นขึ้นที่ Credit cost เท่ากับ 1.77% จากใน 1Q64 และ 2Q63 ที่ 1.59% และ 1.69% ตามลําดับ

คงราคาเป้าหมายท่ี 33.25 บาท แนะนำ “เก็งกำไร”

เรายังคงราคาเหมาะสมของ BAY ไว้ที่ 33.25 บาท อ้างอิงค่า PBV ที่ระดับ 0.8 เท่า (คาเฉลี่ย PBV 5 ปี ย้อนหลัง –1S.D.) Upside ที่ 13.7% หลังที่ราคาปรับตัวลงมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ที่รุนแรงมากขึ้น ทําให้ราคามี Upside ให้สะสมได้ เราจึงแนะนํา “เก็งกําไร”

- Advertisement -