บล.เอเซียพลัส:

ปรับโครงสร้างเพิ่มทุน…Dilution เพิ่มอีกนิด

BANPU ปรับแผนการเพิ่มทุนเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ กลต. โดยยกเลิกการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ BANPU-W6 แต่ยังคงเพิ่มทุนจดทะเบียนเท่าตัวจาก 5.07 พันล้านหุ้น เป็น 1.01 หมื่นล้านหุ้น โครงสร้างเพิ่ม ทุนใหม่เป็นการเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิม RO ในอัตรา 3 หุ้นเดิม ได้ 1 หุ้นใหม่ ที่ราคา 5 บาท/หุ้น และแถมใบสําคัญแสดงสิทธิให้ผู้ที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ได้แก่ BANPU-W4 (1 ปี 5 บาท/หุ้น) และ BANPU-W5 (2 ปี 7.5 บาท/หุ้น)

Price Dilution ต่อผู้ถือหุ้นเดิมเพิ่มข้ึน เพราะราคาเพิ่มทุนโดยเฉลี่ยลดลง และผลกระทบจากจํานวนหุ้นท่ีเพิ่มเกิดเร็วขึ้น โดยราคาหลัง XR หากอิงราคาปิดวานนี้ จะอยู่ที่ 11.6 บาท/หุ้น คิดเฉพาะผลกระทบจาก RO แต่อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นช่วงก่อนหน้าได้ปรับตัวลงสะท้อนการเพิ่มทุนไปในระดับหน่ึงแล้ว

ปรับแผนเพิ่มทุนใหม่ RO เป็น 3:1 และแจกฟรี warrants ให้ผู้ที่เพิ่มทุน RO เหลือ 2 รุ่น (BANPU-W4 และ BANPU-W5) เพื่อให้สอดคล้องประกาศกลต.

BANPU ได้แจ้งต่อตลท.เรื่องการปรับแผนการเพิ่มทุนเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ คณะกรรมการกํากับตลาดทุนในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นท่ีออกใหม่และหุ้นท่ีออกใหม่เพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยให้จํานวนหุ้นทั้งหมดที่สํารองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิทุกรุ่นของ BNAPU รวมกันไม่เกิน 50% ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ส่งผลให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติยกเลิกการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญของบริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (BANPU-W6) จํานวนไม่เกิน 1.27 พันล้านหน่วย แต่ยังคงเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 5.07 พันล้านหุ้น เป็น 1.01 หมื่นล้านหุ้น (Par 1 บาทต่อหุ้น) ผ่านการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีออกใหม่จํานวน 5.07 พันล้านหุ้นเช่นเดิม โดยโครงสร้างการเพิ่มทุนใหม่สรุปได้ดังน้ี

  1. เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตรา 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ เป็นจํานวน 1.69 พันล้านหุ้น ที่ราคาเพิ่มทุน 5 บาทต่อหุ้น
  2. รองรับการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่บริษัทจะออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออก และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้โดยไม่คิดมูลค่าเหลือจํานวน 2 ใบสําคัญแสดงสิทธิ ได้แก่
  • BANPU-W4 (อายุ 1 ปี ราคาใช้สิทธิ 5 บาทต่อหุ้น) ในอัตรา 1 หุ้นเพิ่มทุน : 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวนไม่เกิน 1.69 พันล้านหน่วย
  • BANPU-W5 (อายุ 2 ปี ราคาใช้สิทธิ 7.5 บาทต่อหุ้น) ในอัตรา 1 หุ้นเพิ่ม ทุน : 1 หน่วยใบสําคัญแสดง สิทธิ จํานวนไม่เกิน 1.69 พันล้านหน่วย

ยังคงแนวทางการลงทุนเช่นเดิมเพื่อรองรับการเติบโตของ 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจแหล่งพลังงาน, ธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มเทคโนโลยีพลังงาน

ทั้งนี้การเพิ่มทุนยังเป็นไปในทิศทางเดิมเพื่อรองรับการเติบโตตาม CAPEX Plan ในช่วง 5 ปีข้างหน้า  (2021-2025) เนื่องจากอัตราส่วน Net D/E ปัจจุบันที่ 1.5 เท่า ค่อนข้างตึงตัว เพราะมี covenant อยู่ท่ี 1.75 เท่า ดังน้ันจึงเป็นเหตุผลของการเพิ่มทุนในการรองรับการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าโอกาสมาถึง โดยเงินระดมทุนรวมราว 2.9 หมื่นล้านบาท จะทยอยเกิดข้ึนในช่วงปี 2564-2566 ตามการใช้สิทธิ แต่ทางผู้บริหารไม่ได้ระบุชัดเจนว่าจะมีโครงการใดบ้าง โดยดําเนินการตามเป้าหมายเดิมที่มุ่งเน้นสินทรัพย์ที่เป็น Greener Smarter ใน 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ/ธุรกิจถ่านหิน, ธุรกิจโรงไฟฟ้า และ ธุรกิจ Energy Technology

ผลกระทบต่อ Price Diluted เพิ่มขึ้นกว่าโครงสร้างเดิม เพราะราคาเพิ่มทุนต่ำกว่า และจํานวนหุ้นท่ีเพิ่มขึ้นเกิดเร็วข้ึน

การเพิ่มทุนดังกล่าวยังกําหนดวัน XR สําหรับการเพิ่มทุน RO ไว้ที่ 16 ส.ค. 2564 ซึ่งจากการประเมินเบื้องต้นของฝ่ายวิจัยภายใต้โครงสร้างการเพิ่มทุนแบบใหม่พบว่าผลกระทบต่อ Price Dilution จะเพิ่มขึ้นกว่าโครงสร้างเดิม เพราะราคาเพิ่มทุนของส่วน BANPU-W6 ที่ 7.5 บาทต่อหุ้น ที่ 1.27 พันล้านหุ้นหายไป ถูกกระจายเปลี่ยนมาเป็นการเพิ่มทุน RO ท่ี ราคา 5 บาทต่อหุ้น การใช้สิทธิ BANPU-W4 ท่ีราคา 5 บาทต่อหุ้น ในสัดส่วนกว่า 66% ส่วนที่เหลือเพียง 33% ยังคงอิงราคา 7.5 บาทต่อหุ้น สําหรับการใช้สิทธิ BANPU-W5 (ซึ่งเท่ากับ BANPU-W6 ท่ีหายไป) นอกจากน้ียังมีผลกระทบจากเรื่องของ time value of money ท่ีเลื่อนการใช้สิทธิมาเร็วขึ้นมาอยู่ในปี 2564-2566 จากเดิมกระจายไปถึงปี 2567 (2564-2567)

ท้ังนี้ราคาหุ้น BANPU หลัง XR หากคํานวณในปี 2564 คิดเฉพาะผลกระทบจาก RO จะ อยู่ราว 11.6 บาทต่อหุ้น และหากคํานวณรวม Dilution จาก BANPU-W4 ท่ีจะมีการใช้สิทธิในปี 2565 ราคาจะลดลงมาอยู่ราว 9.6 บาทต่อหุ้น แต่ถ้าประเมินกรณี Fully Diluted รวมผลกระทบจากท้ัง RO และ warrants ท้ัง 2 ตัว (BANPU-W4 และ BANPU-W5) จะปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ราว 8.4 บาทต่อหุ้น ภายใต้สมมติฐานราคาปิดที่ใช้คือ 13.8 บาทต่อหุ้น (ราคาปิด 20 ก.ค.2564) และสมมติฐานการคํานวณสูตรราคา warrants ผ่านวิธี Black-Scholes Model ที่ฝ่ายวิจัยประเมินข้ึน ซึ่งค่า factors ต่างๆท่ีใช้ในการคํานวณอาจเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการร์ท่ีเกิดข้ึนได้

มูลค่าพื้นฐานใหม่ปี 64 และ 65 หลังรวม Dilution Effect ภายใต้โครงสร้างการเพิ่มทุนใหม่จะอยู่ท่ี 11.0 และ 13.0 บาทต่อหุ้นตามลําดับ

อย่างไรก็ตามในส่วนของมูลค่าพื้นฐานน้ัน ยังต้องข้ึนอยู่กับว่าเงินท่ีระดมทุนรวมราว 2.9 หมื่นล้านบาท ภายในช่วงปี 2564-66 (ภายใต้สมมติฐานใช้สิทธิครบ) จะสามารถสร้าง ผลตอบแทนจากการลงทุนได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งทาง BANPU ยังไม่มีการระบุชัดเจนว่าจะนําไปลงทุนโครงการใด และให้ผลตอบแทนจากการลงทุนเท่าใด เพียงแต่ระบุว่าจะนําไปรองรับการเติบโตของ 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน, กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มเทคโนโลยีพลังงาน ดังนั้นในเบื้องต้นฝ่ายวิจัยจึงกําหนดสมมติฐานให้ผลตอบแทนจากการนําเงินท่ีระดมทุนได้ไปลงทุนอยู่ราว 10% (ROE) (อ้างอิงจากค่าเฉลี่ยจากการ สอบถามผู้บริหารหากลงทุนในกลุ่ม upstream ROE จะอยู่ราว 15% แต่หากลงทุนกลุ่ม Green Renewable ROE จะอยู่ราว 7-8%) ซึ่งหากประเมินมูลค่าพื้นฐานปี 2564 หลังจากรวมผลกระทบของ RO มูลค่าพื้นฐานจะลดลงมาอยู่ราว 11 บาทต่อหุ้น (จากเดิม ก่อนเพิ่มทุน 13 บาทต่อหุ้น) แต่หากเป็นมูลค่าพื้นฐานปี 2565 ซึ่งรวมผลกระทบจาก RO และ BANPU-W4 มูลค่าพื้นฐานจะลดลงมาอยู่ราว 13 บาทต่อหุ้น (จากเดิมก่อนเพิ่มทุน 15 บาทต่อหุ้น) แต่ถ้าในกรณี Fully Diluted รวมผลกระทบจาก RO และ Warrants ท้ัง 2 ตัว คาดมูลค่าพื้นฐานจะลดลงมาอยู่ราว 9-10 บาทต่อหุ้น แต่ท้ังน้ียังต้องขึ้นกับผลตอบแทนจากการลงทุนจะได้ 10% ตามท่ีกําหนดสมมติฐานหรือไม่ ซึ่งหากไม่เป็นไปตามคาดการณ์ก็อาจส่งผลต่อมูลค่าพื้นฐานท่ีอาจเปลี่ยนแปลงไปได้

ท้ังน้ีเชื่อว่าในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ประกาศเรื่องการเพิ่มทุน ราคาหุ้น BNAPU ได้ปรับตัว ลดลงสะท้อนผลกระทบของ Dilution Effect ที่เกิดข้ึนไปบ้างแล้ว แต่อย่างไรก็ตามการ ปรับโครงสร้างการเพิ่มทุนใหม่ท่ีส่งผลกระทบต่อ Dilution ท่ีมากข้ึน อาจจะยังเป็นแรงกดดันราคาหุ้นต่อในช่วงสั้น โดยคาดทิศทางราคาจะเริ่มมีเสถียรภาพได้หากมีความชัดเจน ในโครงการลงทุน รวมถึงผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนคาดจะสามารถทยอยเข้ามาชดเชย Dilution ท่ีจะทยอยเกิดขึ้นในช่วง 2564-2566 ได้

แนะนํา : switch

ราคาปัจจุบัน (บาท) 13.80

ราคาเป้าหมาย (บาท) 13.00

Upside (%) -5.8

Dividend Yield (%) 2.9

- Advertisement -