บล.เอเชียเวลท์:

บมจ. ธนาคารกรุงไทย (KTB) 2Q64 โตเด่นจากกำไรพิเศษ

  • กำไรสุทธิ 2Q64 ที่ 6,011 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.8%QoQ และเพิ่มขึ้น 60.1%YoY ดีกว่าคาด 22.4%
  • ปัจจัยบวกหลัก QoQ จาก (1) รายได้ดอกเบี้ยที่เพิ่มข้ึน 4.7%QoQ และ (2) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานที่ลดลง 3.6%QoQ
  • ในขณะที่ปัจจัยบวก YoY มาจากการต้ังสำรองที่ลดลง 45.0%YoY
  • NPL Ratio อยู่ที่ 3.54% ลดลงจากสิ้นปี 63 ท่ี 3.81%
  • คงราคาเหมาะสมไว้ที่ 14.80 บาทต่อหุ้น
  • แนะนำ “ซื้อ” Upside 46. 5%

กำไรสุทธิ 2Q64 โตดีกว่าคาด

ธนาคารรายงานกำไรสุทธิ 2Q64 ที่ 6,011 ลบ. เพิ่มขึ้น 7.8%QoQ และเพิ่มขึ้น 60.1%YoY ดีกว่าที่เราคาด 22.4% มาจาก

(1) รายได้ดอกเบี้ยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.7%QoQ จากเงินให้สินเชื่อที่เพิ่มข้ึน 5.3%QoQ และ NIM ท่ีเพิ่มขึ้นมาอยู่ท่ี 2.55% จาก 2.50% ใน 1Q64

(2) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานที่ลดลง 3.6%QoQ โดยหลักมาจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ในขณะท่ี YoY การเพิ่มขึ้นมาจากการตั้งสำรองท่ีลดลงเป็นหลัก

ทั้งนี้กำไรสุทธิที่ดีกว่าคาดมาจากการตั้งสำรองของธนาคารที่น้อยกว่าที่เราคาดการณ์ โดยหากเทียบกำไรก่อนหักการตั้งสำรองจะมากกว่าคาดอยุ่ที่ 3.7% ท้ังนี้กำไรสุทธิ 1H64 อยู่ท่ี 11,590 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.4%YoY คิดเป็น 59.7% ของประมาณการปี 64 ที่เราคาดไว้ที่ 19,398 เพิ่มขึ้น 15.9%YoY

คุณภาพสินเชื่อยังคงทรงตัว

ปัจจุบันธนาคารมี Gross NPLs ณ สิ้น 2Q64 เท่ากับ 105,737 ล้านบาท คิดเป็น NPL Ratio อยู่ที่ 3.54% ลดลงจากสิ้นปี 63 ที่ 3.81% อย่างไรก็ดีธนาคารยังคงรักษาระดับ Coverage Ratio เอาไว้ในระดับสูงที่ 160.7% จากสิ้นปี 63 ที่ 147.3% เพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจในอนาคต ทั้งนี้เงินในสินเชื่อ ณ สิ้น 2Q64 เพิ่มขึ้น 6.5%YoY จากลูกค้าภาครัฐและสินเชื่อรายย่อยของธนาคาร

คงราคาเป้าหมายที่ 14.80 บาท แนะนำ “ซื้อ”

เรายังคงราคาเป้าหมายของ KTB ไว้ท่ี 14.80 บาท Upside ที่ 46.5% คงแนะนำ “ซื้อ” หลังจากในช่วงที่ผ่านมาราคาปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่อง สะท้อนต่อสภาพเศรษฐกิจที่ยังคงเปราะบาง อย่างไรก็ดีเรายังมีมุมมองบวกต่อผลประกอบการใน 2H64 ของธนาคาร จากสินเชื่อที่เติบโตได้ดีและ NIM ที่ฟืนตัว

- Advertisement -