บล.เอเซียพลัส:

รากฐานมั่นคงเริ่มต้นจากเสาเข็มคุณภาพ

การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่กําลังเกิดข้ึน เพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้ STECH ใน ฐานะผู้นําด้านธุรกิจคอนกรีตอัดแรงของประเทศที่มีสินค้าหลากหลายใช้ในงาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ท้ังเสาเข็มคอนกรีต เสาไฟฟ้าคอนกรีตและผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงชนิดต่างๆ ตลอดจนถึงการให้บริการขนส่งและตอกเสาเข็ม และงานรับเหมาก่อสร้างติดตั้งสายส่ง 115KV และเคเบิลใยแก้ว

STECH พร้อมเข้าระดมทุน IPO ใน SET กลุ่มวัสดุก่อสร้าง เพื่อนําเงินไปขยายกําลังการผลิตและชําระคืนเงินกู้ ผลักดันกําไรปี 2564-66 เติบโตเฉลี่ยปีละ 17% ประเมินราคาเหมาะสมอิง PER 15 เท่า ได้ 3.38 บาท

STECH ประกอบธุรกิจคอนกรีตอัดแรงรายใหญ่ของประเทศ

STECH คือผู้ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงรายใหญ่ของประเทศ มีสินค้าหลากหลายท่ีใช้ในงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ท้ังเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรงและผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงชนิดต่างๆ ครอบคลุมไปถึงการให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์และบริการตอกเสาเข็มแบบครบวงจร นอกจากน้ีบริษัทยังเป็นผู้ให้บริการรับเหมาก่อสร้างเฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ ได้แก่ งานติดต้ังระบบ สายส่งไฟฟ้าแรงสูง 115 kV และงานออกแบบจัดหาพร้อมติดต้ังเคเบิลใยแก้ว

ระดมทุน IPO เพื่อเพิ่มกําลังการผลิตและชําระคืนเงินกู้

วัตถุประสงค์ระดมทุน IPO เพื่อนําเงินไปขยายธุรกิจเสาคอนกรีตอัดแรง ฝ่ายวิจัยประเมินกําลังการผลิตรวมจะเพิ่มข้ึนจากปัจจุบัน 3.18 แสน ลบ.ม./ปี เป็น 4.23 แสน ลบ.ม/ปี ภายในปี 2567 คิดเป็นกําลังการผลิตส่วนเพิ่ม 33% และนําเงิน 250-300 ล้านบาท ไปชําระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน เงินส่วนท่ีเหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ภายใต้กําลังการผลิตท่ีเพิ่มขึ้นและดอกเบี้ยจ่ายท่ีลดลง ช่วยหนุนกําไรปี 2564-66 เติบโตเฉลี่ย 17% และมีศักยภาพการจ่ายเงินปันผลได้ต่อเนื่องตามนโยบายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกําไรสุทธิ

ประเมินราคาเหมาะสมอิง PER 15 เท่า ได้ท่ี 3.38 บาท

ประเมินมูลค่าเหมาะสมอิง PER 15 เท่า ตามค่าเฉลี่ย PER บริษัทที่ทําธุรกิจคล้ายคลึงกัน และกลุ่มวัสดุก่อสร้าง ให้มูลค่าพื้นฐานปีน้ี 3.38 บาท พร้อมคาดหวังเงินปันผล 0.09 บาท

แนะนํา : ซื้อ

ราคาปัจจุบัน (บาท) 2.78

ราคาเป้าหมาย (บาท) 3.38

Upside (%) 21.44

Dividend Yield (%) 3.24

- Advertisement -