บล.เอเซียพลัส:

เสือซุ่ม รอเวลาผงาด

แม้คาดการณ์กําไร 2Q64 ออกมาน่าผิดหวัง จากจํานวนเครื่องจักรที่ใช้ใน ระดับต่ำใกล้เคียง 1Q64 และมี Gross margin ลดลงตามภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ส่วนคําส่ังปิดไซด์ก่อสร้างจะส่งผลเต็มที่ในเดือน ก.ค และคาดหวัง จะกลับมาทํางานได้ในเดือน ส.ค แต่ข้อมูล Backlog ล่าสุด สร้างความประหลาดใจ หลัง PYLON คว้างานเพิ่มจํานวนมากและมีงานโครงการใหญ่ที่อยู่ระหว่างเจรจา หากได้รับเข้ามา จะทําให้มี Backlog สูงสุดเป็นประวัติการณ์

มองข้ามกําไร 2Q64 ที่น่าผิดหวัง ให้น้ําหนักกับทิศทางธุรกิจที่จะฟื้นกลับอย่างรวดเร็วตั้งแต่ 4Q64 เป็นต้นไป จาก Backlog ท่ีเพิ่มขึ้นอย่างน่าประทับใจ ประเมิน FV ปี 64 อิง Historical PBV 4 เท่า ได้ 5.77 บาท หรือเทียบเท่า PER’65 ที่ 17.3 เท่า แนะนํา ซื้อ

คาด 2Q64 กําไรสุทธิ 10 ล้านบาท ลดลง 73%YoY

แนวโน้มกําไร 2Q64 ไม่เด่น คาดทําได้เพียง 10 ล้านบาท ลดลง 73%YoY จากภาวะตลาดอาคารสูงท่ีซบเซาบวกกับโครงการภาครัฐออกมาล่าช้า ทําให้ PYLON ต้องยอมรับงานท่ีมีmargin ต่ำลง โดยไตรมาสน้ีมีการใช้เครื่องจักรเพียง 10-11 ชุด จากท้ังหมด 30 ชุด ทําให้ไม่เกิดความประหยัดต่อขนาด โดยคําสั่งปิดไซด์ก่อสร้างจะมีผลต่อลบเต็มท่ีใน ก.ค. ก่อนท่ี PYLON จะกลับมาทํางานได้ในเดือน ส.ค. โดยคนงานท้ังหมดได้รับการฉีดวัคซีนโควิดแล้ว

เสือซุ่ม กวาดงานเติม Backlog กินยาวถึงกลางปี 2565

Backlog ก่อนหักรายได้ 2Q64 มีสูงถึง 1.3 พันล้านบาท และมีงานที่อยู่ระหว่างเจรจาอีก 4-500 ล้านบาท หากได้รับเข้ามาจะถือเป็นมูลค่างานในมือสูงกว่าช่วงดีที่สุดของธุรกิจที่ เกิดข้ึนในปี 2562 โดยมีกําหนดการรับรู้รายได้ส่วนใหญ่จบใน 2Q65 ทําให้อัตราการใช้เครื่องจักรจะเพิ่มข้ึนเกิน 20 ชุดอีกคร้ังภายใน 4Q64 และยังคาดหวังโอกาสรับงานโครงการขนาดใหญ่อย่างเสาเข็มทางด่วนดาวคะนอง-พระราม 3 สัญญา1,3 และรถไฟฟ้า สายสีม่วงใต้และส้มตะวันตก มาช่วยต่อยอดสร้างการเติบโตท่ีต่อเนื่องใน 2H65

แนะนําทยอยสะสม เช่ือธุรกิจจะฟื้นกลับอย่างรวดเร็วหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย

มองข้ามกําไร 2Q64 ท่ีน่าผิดหวังให้น้ําหนักกับทิศทางธุรกิจท่ีจะฟื้นกลับอย่างรวดเร็ว ต้ังแต่ 4Q64 เป็นต้นไป จาก Backlog ท่ีเพิ่มข้ึนอย่างน่าประทับใจ ประเมิน FV ปี 64 อิง Historical PBV 4 เท่า ได้ 5.77 บาท หรือเทียบเท่า PER’65 ท่ี 17.3 เท่า แนะนํา ซื้อ

ประเด็นความเสี่ยง

  1. การระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 กดดันเศรษฐกิจและงานก่อสร้างชะลอตัวส่งผลต่อการรับงานใหม่และการรับรู้รายได้ของ PYLON ซึ่งปัจจุบันมีอายุของ Backlog ประมาณ 3 ไตรมาส
  2. ความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้างที่มีโอกาสเกิดข้ึนเนื่องจากงานเกือบท้ังหมดในปัจจุบันของ PYLON เป็นงานที่รับจากผู้ว่าจ้างภาคเอกชน ซึ่งไม่มีเงินชดเชยค่า K เหมือนงานภาครัฐจึงต้องแบกรับความเสี่ยงจากราคาวัสดุก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลง

แนะนํา : ซื้อ

ราคาปัจจุบัน (บาท) 4.24

ราคาเป้าหมาย (บาท) 5.77

Upside (%) 36.09

Dividend Yield (%) 3.06

- Advertisement -