บล.เอเซียพลัส:

GFPT ทิศทางกําไร 2Q64 จะฟื้นตัวจากฐานต่ำ

คาดกําไรสุทธิงวด 2Q64 จะฟื้นตัวแรงจากงวด 1Q64 ที่ฐานกําไรสุทธิต่ำมาก จากแนวโน้มประสิทธิภาพการทํากําไรฟื้นตัว และส่วนแบ่งกําไรจากบ.ร่วมฟื้นตัวเช่นกัน จากการเข้าฤดูกาลส่งออกไก่สู่ต่างประเทศ

ทิศทางกําไรสุทธิปี 2564 จะลดลงถึง 40% yoy จากแนวโน้มปริมาณส่งออกไก่ลดลง และผลกระทบจากแนวโน้มราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์สูงขึ้น โดยเฉพาะราคากากถั่วเหลือง กดดันแนวโน้มประสิทธิภาพการทํากําไรอ่อนตัวลง อย่างไรก็ตาม คาดกําไรสุทธิปี 2565 จะฟื้นตัวถึง 34% yoy จากแนวโน้มราคาไก่และปริมาณส่งออกไก่ฟื้นตัว ราคาหุ้นปัจจุบันมีค่า PER สูงถึง 19 เท่า อีกท้ังฝ่ายวิจัยประเมินภาพรวมธุรกิจไก่ฟื้นตัวล่าช้า จึงยังแนะนํา Switch ไปลงทุน CPF (FV@B35) และ TFG (FV@B6.20) ที่ธุรกิจสุกรยังดีในปี 2564 แทน

ทิศทางกําไร 2Q64 จะฟื้นตัว…ปริมาณการส่งออกไก่เพิ่มขึ้น

คาดกําไรสุทธิงวด 2Q64 เท่ากับ 162 ล้านบาท เพิ่มข้ึนถึง 167.4% qoq (แต่ลดลง 27.3% yoy) มีปัจจัยสนับสนุนจาก

1) แนวโน้มรายได้รวมงวด 2Q64 ปรับเพิ่มข้ึน 7.0% qoq และ 6.3% yoy จากแนวโน้มปริมาณการขายไก่ให้ McKey (GFPT ถือหุ้น 49% ของทุนชําระแล้ว) ซึ่งเป็นการส่งออกไก่ทางอ้อม เติบโตต่อเนื่อง และราคาไก่เป็นเฉลี่ยงวด 2Q64 ปรับเพิ่มข้ึน 1.0% qoq และ 1.9% yoy มาที่ 32.3 บาท/กก. นอกจากน้ีแนวโน้มธุรกิจ อาหารสัตว์น้ำ (กุ้งและปลา) เติบโตหักล้างแนวโน้มปริมาณส่งออกไก่งวด 2Q64 ที่ปรับ ลดลง 5.5% qoq และ 14.8% yoy มาท่ี 5.2 พันตัน ผลกระทบจากการ lock down ในประเทศมาเลเซีย กดดันแนวโน้มปริมาณส่งออกไก่สู่มาเลเซียลดลงชั่วคราวในงวด 2Q64

2) คาดการณ์ gross margin งวด 2Q64 ฟื้นตัวมาท่ี 10.8% จาก 9.5% ในงวด 1Q64 จากการประหยัดต่อขนาดและราคาไก่ในประเทศฟื้นตัวข้างต้น ขณะท่ีทิศทางราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ในงวด 2Q64 ยังยืนสูงต่อเนื่องจากงวด 1Q64 ทั้งข้าวโพดและกากถั่วเหลือง

3) แนวโน้มสัดส่วนค่าใช้จ่าย SG&A/Sales งวด 2Q64 ปรับลดลงมาที่ 9.5% จาก 10.5% ในงวด 1Q64 จากแนวโน้มผลขาดทุนจากการขายไก่ปู่ย่าพันธุ์ พ่อแม่พันธุ์ท่ีปลดระวางแล้วในงวด 2Q64 ลดลง

4) คาดส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทร่วมงวด 2Q64 จะปรับเพิ่มขึ้นถึง 166.9% qoq และ 0.1% yoy มาท่ี 85 ล้านบาท จากการเร่ิมเข้าช่วง high season ของการส่งออกไก่สู่ต่างประเทศ โดยคาดส่วนแบ่งกําไรจากบ. McKey (GFPT ถือหุ้น 49%) งวด 2Q64 จะอยู่ ท่ี 95 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 13.3% qoq และ 23.2% yoy และคาดส่วนแบ่งขาดทุนจากบ. GFN (GFPT ถือหุ้น 49%) งวด 2Q64 จะเท่ากับ 10 ล้านบาท ลดลงจากที่บันทึกส่วนแบ่งขาดทุนจากบ. GFN ในงวด 1Q64 ท่ี 52 ล้านบาท จากแนวโน้มปริมาณการส่งออกไก่ท่ี เพิ่มขึ้นและทิศทางราคาไก่เป็นในประเทศฟื้นตัวในงวด 2Q64 ข้างต้น

โดยรวมแล้ว คาดการณ์กําไรสุทธิงวด 1H64 เท่ากับ 223 ล้านบาท ลดลงถึง 59.3% yoy คิดเป็น 28% ของประมาณการกําไรสุทธิปี 2564 ท่ีฝ่ายวิจัยประเมินไว้

ธุรกิจไก่ยังฟื้นตัวช้าในปี 2564

คงประมาณการ คาดกําไรสุทธิปี 2564 จะลดลงถึง 40.2% yoy จากแนวโน้มปริมาณส่งออกไก่ลดลง และผลกระทบจากแนวโน้มราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์สูงข้ึน โดยเฉพาะราคากากถั่วเหลือง กดดันแนวโน้มประสิทธิภาพการทํากําไรอ่อนตัวลง อย่างไรก็ตาม คาดกําไรสุทธิปี 2565 จะฟื้นตัวถึง 34.0% yoy จากแนวโน้มราคาไก่และปริมาณส่งออกไก่ฟื้นตัว

ท้ังน้ี คาดกําไรสุทธิงวด 3Q64 จะฟื้นตัวต่อเนื่องจากงวด 2Q64 จากแนวโน้มปริมาณส่งออกไก่เพิ่มขึ้น อานิสงค์จากช่วง high season และการติดต้ังเครื่องจักรใหม่ 3 สายการผลิตในโรงงานไก่แปรรูปปรุงสุกจะแล้วเสร็จในเดือนก.ย. 64 ซึ่งมีน้ําหนักมากกว่า แนวโน้มราคาไก่เป็นในไทยเฉลี่ยงวด 3Q64 ท่ีอ่อนตัวลงบ้าง ผลกระทบจากการ lock down ไปได้ทั้งหมด

มอง CPF และ TFG น่าสนใจมากกว่า

กําหนด FV ปี 2564 เท่ากับ 12 บาท อิง PBV 1 เท่า มีส่วนลดจากค่าเฉลี่ย PBV ย้อนหลัง 5 ปี อยู่ 1.7 SD ทั้งน้ี ราคาหุ้นปัจจุบันมีค่า PER สูงถึง 19 เท่า และฝ่ายวิจัยประเมิน ภาพรวมธุรกิจไก่ฟื้นตัวล่าช้า จึงยังแนะนํา Switch ไปลงทุน CPF (FV@B35) และ TFG (FV@B6.20) ที่ธุรกิจสุกรยังดีในปี 2564 แทน

ประเด็นความเสี่ยง

1) ความผันผวนของราคาไก่ หากราคาไก่ปรับลดลง จะกดดันแนวโน้มรายได้และกําไรสุทธิของ GFPT

2) ความผันผวนของราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ ท้ังข้าวโพด และกากถั่วเหลือง หากราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ปรับสูงขึ้น จะกดดันแนวโน้มรายได้และกําไรสุทธิของ GFPT

3) ความผันผวนของค่าเงินบาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ หากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น จะกดดันแนวโน้มกําไรสุทธิของ GFPT

แนะนํา : Switch

ราคาปัจจุบัน (บาท): 12.50

ราคาเป้าหมาย (บาท): 12.00

Upside (%): -4.00

Dividend Yield (%): 1.60

- Advertisement -