บล.เอเชียเวลท์:

บมจ. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP) แนวโน้มกำไรสุทธิ 3Q64 อ่อนตัว QoQ

  • คาดแนวโน้มกำไรสุทธิ 3Q64 ชะลอตัว จากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิหดตัว เป็นผลของรายได้ค่าธรรมเนียมที่ชะลอตัว และ NIM ที่ลดลง
  • อย่างไรก็ตาม 3Q64 ยังมีแนวโน้มสินเช่ือเติบโต และการต้ังสำรองท่ีลดลงจาก 1H64
  • เราปรับลดประมาณการปี 64 และ 65 สะท้อนความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ ที่เพิ่มขึ้นและ NIM ท่ีหดตัว
  • ปรับราคาเป้าหมายเหลือ 64 บาท ให้สอดคล้องกับการปรับลดประมาณ การกำไรสุทธิ
  • คงคำแนะนำ “ซื้อ” แม้เราปรับลดประมาณการ แต่ปี 2564-2565 ยังคงเติบโตต่อเนื่อง

แนวโน้ม 3Q64 ชะลอตัว QoQ

เราคาดแนวโน้มผลประกอบการ 3Q64 จะชะลอตัว QoQ เนื่องจาก (1) รายได้ค่าธรรมเนียมท่ีชะลอตัวจากฐานที่สูงใน 2Q64 และ (2) NIM มีแนวโน้มปรับตัวลดลง ส่งผลให้รายได้ดอกเบี้ยสุทธิหดตัว แม้เงินให้สินเชื่อมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ท้ังน้ีในส่วนของการต้ังสำรองยังคงอยู่ระดับสูงแต่ลดลงจากช่วง 1H21

ปรับประมาณการปี 64 และ 65

เราปรับลดประมาณการผลประกอบการปี 2564 เหลือ 5,505 ล้านบาท (ลดลง 13% จาก เดิมที่ 6,310 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 7.5%YoY และปรับลดประมาณการปี 2565 เหลือ 6,479 ล้านบาท (ลดลง 4.8% จากเดิม 6,809 พันล้านบาท) เพิ่มขึ้น 18%YoY การปรับลดประมาณการส่วนหนึ่งเป็นการสะท้อนความเสี่ยง และปัจจัยลบจาก (1) แนวโน้มการต้ังสำรองท่ีสูงกว่าที่เราคาด จากผลกระทบของการแพร่ระบาดในปัจจุบันที่ทำให้ธนาคารต้องมีการตั้งสำรองพิเศษในช่วง 1H21 ที่ผ่านมา และ (2) NIM ที่ปรับตัวลดลงกว่าคาด เนื่องจาก Portfolio Mix ของเงินให้สินเชื่อเปลี่ยนแปลงและการปล่อยสินเชื่อที่มีคุณภาพมากขึ้น

แนะนำ “ซื้อ” แม้ปรับลดประมาณการ แต่ยังเติบโตต่อเนื่อง

เราปรับใช้ราคาเป้าหมายมาของปี 65 ที่ 64 บาทต่อหุ้น อิง PBV ที่ระดับ 1.07 เท่า (ค่าเฉลี่ย PBV 5 ปี ย้อนหลัง –1S.D.) Upside ที่ 22.5% แต่คงคำแนะนำ “ซื้อ” จาก Upside ที่ยังอยู่ในระดับสูง และความมั่นคงของธนาคารที่แข็งแกร่งจากอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งหมดต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Capital Adequacy Ratio: CAR) ที่ 17.2% สูงกว่า เกณฑ์ที่ 11.0% อยู่มาก รวมถึงการปรับเพิ่มเป้าหมายการเติบโตของสินเชื่อในปี 2564 ที่ เติบโต 8%-10% (เดิม 5%) แม้เราจะปรับลดประมาณการปี 2564-2565 แต่ผลประกอบการยังเติบโต 7.5%YoY และ 17.5%YoY ตามลำดับ นอกจากนี้เราคาดว่า KKP จะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลราว 1.00-1.30 บาท ในช่วงเดือน ก.ย. 64

กำไรสุทธิ 2Q64 ท่ี 1,354 ล้านบาท ตามคาด

ก่อนหน้านี้ KKP รายงานกำไรสุทธิ 2Q64 อยู่ที่ 1,354 ล้านบาท ลดลง 7.4%QoQ แต่ เพิ่มขึ้น 14.4%YoY ตามคาด ปัจจัยกดดัน QoQ มาจากการตั้งสำรองท่ีเพิ่มขึ้น 11.6%QoQ เนื่องจากธนาคารได้มีการตั้งสำรองพิเศษจำนวน 824 ล้านบาท ในขณะที่ YoY ปรับตัวเพิ่ม ขึ้นมาจาก (1) รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 5.0%YoY จากต้นทุนทางการเงินที่ลดลง 28.2%YoY และ (2) รายได้ค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้น 82.5%YoY จากธุรกิจหลักทรัพย์ตามปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น โดยกำไรสุทธิ 1H21 อยู่ที่ 2,817 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.6%YoY และคิดเป็น 51% ของกำไรสุทธิปี 2564 หลังปรับประมาณการ

- Advertisement -