บล.เอเซียพลัส:

2H64 ยังมีแรงหนุนจากโอนฯ คอนโดฯ ใหม่

2Q64 คาดกําไรสุทธิ 843 ล้านบาท (+19% yoy) หากไม่รวมกําไรขายเงินลงทุนหลังภาษี 200 ล้านบาท จะมีกําไรปกติ 643 ล้านบาท (-9% yoy) โดยประเมินยอดโอนฯ ใกล้เคียงปีก่อน 3.1 พันล้านบาท แต่โอนฯ แนวราบสูงขึ้น และมาร์จิ้นต่ำกว่าคอนโดฯ คาด Gross Margin ขายฯ อ่อนตัวมาที่ 35.1%

คาดกําไรปกติ 1H64 เท่ากับ 1.37 พันล้านบาท (+18% yoy) คิดเป็น 47% ของเป้าท้ังปีที่ 2.9 พันล้านบาท (+16% yoy) คงประมาณการเดิม โดยแนวโน้ม 2H64 จะสูงขึ้นตามกําหนดการส่งมอบคอนโดฯ ใหม่ 3 โครงการใน 3Q64 กําหนด PER 8 เท่า FV ปี 2564 เท่ากับ 9.55 บาท แนะนําซื้อ ราคาหุ้น ยังมี PER ซื้อขายไม่แพงอยู่ที่ 7 เท่า ขณะเดียวกันคาดเงินปันผลระหว่างกาล 1H64 หุ้นละ 0.2 บาท หรือ 2.4% และทั้งปีเกือบ 6%

คาดรายได้บริหารโครงการร่วมทุน และกําไรขายหุ้น JV ช่วยหนุนต่อกําไร 2Q64

งวด 2Q64 คาดกําไรสุทธิ 843 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19% yoy จากการรับรู้กําไรขายเงินลงทุน บริษัทย่อยให้บริษัทร่วมทุน หรือ JV (หลังภาษี) ราว 200 ล้านบาท หากไม่รวมรายการดังกล่าว ประเมินกําไรปกติ 643 ล้านบาท (-9% yoy) โดยคาดรายได้ดําเนินงาน 3.4 พันล้านบาท (+6% yoy) มาจากการรับรู้รายได้บริหารโครงการร่วมทุน (JV) สูงข้ึนอยู่ที่ 300 ล้านบาท (เทียบกับ 128 ล้านบาทงวดปีก่อน) เกิดจากการบริหารโครงการร่วมทุนใหม่ เพิ่ม 1 โครงการ คือ Soho รัชดา มูลค่า 1.7 พันล้านบาท เปิดขายต้ังแต่ปลายปีที่ผ่านมา ปัจจุบันยอดขายสูง 90% ขณะที่ยอดโอนฯ คาดทรงตัว YoY เท่ากับ 3.1 พันล้านบาท แบ่งเป็นแนวราบ 900 ล้านบาท และคอนโดฯ 2.2 พันล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการโอนฯ ต่อเนื่องของ Knightsbridge พระราม 9, The Origin รามอินทรา และ Park 24 รวมถึง โครงการใหม่ The Origin รัชดา-ลาดพร้าว มูลค่า 750 ล้านบาท (มียอดขายราว 90%)

อย่างไรก็ดีสัดส่วนยอดโอนฯ แนวราบที่สูงข้ึน และมีมาร์จิ้นต่ำกว่าคอนโดฯ ประกอบกับบางโครงการคอนโดฯ ที่โอนฯ ใน 2Q64 มีมาร์จิ้นต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ทําให้คาด Gross Marginขายฯ 35.1% ลดลงจากเฉลี่ย 35.4% งวดปีก่อน และ SG&A/Sales เพิ่มเป็น 16.5 จาก ฐานต่ำระดับ 13% ใน 2Q63 ด้านส่วนแบ่งกําไรบริษัทร่วมน่าจะใกล้เคียงปีก่อนที่ 61 ล้าน บาท โดยไตรมาส 2Q64 เร่ิมมีการโอนฯ บางส่วนของคอนโดฯ JV ใหม่ Knightsbridge เทพารักษ์ มูลค่า 1.3 พันล้านบาท (ขาย 65%)

แนวโน้ม 2H64 ยังมีแรงหนุนจากโอนฯ คอนโดฯ ใหม่

คาดกําไรปกติ 1H64 เท่ากับ 1.37 พันล้านบาท (+18% yoy) คิดเป็น 47% ของประมาณการกําไรปกติทั้งปี 2564 ที่คาดไว้ 2.92 พันล้านบาท จึงคงประมาณการเดิมโดยแนวโน้ม 2H64 จะสูงข้ึน ตามกําหนดการส่งมอบคอนโดฯ ใหม่ 3 โครงการใน 3Q64 ได้แก่ Nottiing Hill ระยอง (มูลค่า 1.2 พันล้านบาท ขาย 50%) ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากการปิดแคมป์คนงาน ตามด้วย Park Origin พญาไท เป็นโครงการ Hi-light มูลค่า 4.6 พันล้านบาท (ยอดขาย 61%) ก่อสร้างไปกว่า 90% คาดส่งมอบ ก.ย. นี้ นอกจากน้ียังมีโครงการ Brixton Pet&Play สุขุมวิท 107 มูลค่า 400 ล้านบาท เป็นโครงการคอนโดฯ สร้างเสร็จก่อนขายท่ีมีกําหนดขายและโอนฯ ใน 3Q64

ซื้อ…คาดเงินปันผล 1H64 หุ้นละ 0.2 บาท หรือ 2.4%

กำหนด PER 8 เท่า FV ปี 2564 เท่ากับ 9.55 บาท แนะนําซื้อ ราคาหุ้นยังมี PER ซื้อขาย ไม่แพงอยู่ท่ี 7 เท่า ขณะเดียวกันคาดหมายเงินปันผลระหว่างกาล 1H64 หุ้นละ 0.2 บาท หรือ 2.4% และท้ังปีเกือบ 6%

ประเด็นความเสี่ยง

  1. ตัวแปรสําคัญท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อท่ีอยู่อาศัยได้แก่ ความ เช่ือมั่นต่อการสร้างรายได้ในอนาคตของผู้ซื้อ หากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไม่เป็นไปตามท่ีคาด ก็จะกระทบความเชื่อมั่นของผู้บริโภค และนํามาสู่การชะลอการตัดสินใจซื้อท่ีอยู่อาศัย
  2. การทําธุรกิจในลักษณะร่วมทุน (JV) ทําให้การรับรู้ทางบัญชีอยู่ในรูปแบบส่วนแบ่งกําไร/ขาดทุน ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วมทุน ซึ่งเป็นตัวแปรสําคัญท่ีมีผลต่อประมาณการกําไรให้มีโอกาสคลาดเคลื่อนได้

แนะนํา : ซื้อ

ราคาปัจจุบัน (บาท) 8.50

ราคาเป้าหมาย (บาท) 9.55

Upside (%) 12.32

Dividend Yield (%) 5.90

 

- Advertisement -