บล.เอเชียเวลท์:

บมจ.โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (NOBLE) คาดกาไรสุทธิ 2Q64 ลดลง YoY และ QoQ

  • คาดกําไรสุทธิ 2Q64 ลดลงทั้ง YoY และ QoQ หลังมีเพียงการโอนโครงการต่อเนื่องเท่านั้น โดยยอด Presales ลดลง QoQ เนื่องจากมีการเลื่อนเปิดโครงการออกไปเป็น 2H64
  • ยอดขายลูกค้าต่างชาติอยู่ในเกณฑ์ดี ยังคงเป็นผู้นํา Oversea Market
  • เราเชื่อว่าผลประกอบการ 2H64 ฟื้นตัว จาก Backlog ที่จะรับรู้ และมี Upsides จากการเปิดประเทศ
  • คาดเงินปันผลระหว่างกาลอยู่ที่ 0.35 บาทต่อหุ้น (Div.Yld. 5.0%)
  • แนะนํา “ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมายที่ 9.90 บาท อิง PER 7.2 เท่า

คาดกําไร 2Q64 ที่ 297 ล้านบาท ลดลง YoY และ QoQ

เราคาดกําไรสุทธิ 2Q64 ที่ 297 ล้านบาท ลดลง 2%YoY และลดลง 39%QoQ โดยกําไรสุทธิที่ลดลงเกิดจาก (1) รายได้ลดลง 23%QoQ เหลือ 1,884 ล้านบาท หลังไม่มีโครงการใหม่แล้วเสร็จ มีเพียงการโอนโครงการต่อเนื่องจาก 1Q64 (2) อัตรากําไรขั้นต้นลดลง เหลือ 36.8% เทียบกับ 39.2% ใน 1Q64 เนื่องจากใน 1Q64 มีการโอนโครงการ Nue แจ้งวัฒนะ ซึ่งเป็นโครงการที่มีอัตรากําไรขั้นต้นทั่สูงกว่า 40% ขณะที่ 2Q64 มีการโอน โครงการดังกล่าวไม่มากนัก และ (3) SG&A/Sales ท่ีเพิ่มข้ึนเป็น 22% เทียบกับ 21% ใน 1Q63 เนื่องจากรายได้ที่ลดลง ท้ังนี้หากกําไรสุทธิ 2Q64 เป็นไปตามท่ีเราคาด จะทําให้กําไรสุทธิ 1H64 อยู่ที่ 781 ล้านบาท คิดเป็น 42% ของประมาณการกําไรทั้งปี 64

ยอด Presales 2Q64 ชะลอตัวลง QoQ

เราคาดยอด Presales ใน 2Q64 ที่ 1,700 ล้านบาท ลดลง 37%QoQ โดยหลักเกิดจากผลกระทบของ COVID-19 ที่ทําให้จํานวนลูกค้าเข้าเยี่ยมชมโครงการลดลง ประกอบกับบริษัทมีการเลื่อนการเปิด 2 โครงการใหม่ ไปเป็นช่วง 2H64 ท้ังนี้ยอด Presales ท่ีเกิดข้ึนใน 2Q64 ราว 40% เป็นกลุ่มลูกค้าต่างชาติ ซึ่งนับว่าอยู่ในระดับท่ีดี และยังสะท้อนถึงความเป็นผู้นําในตลาด Overseas โดยโครงการที่ลูกค้าต่างชาติสนใจซื้อส่วนใหญ่ ได้แก่ NOBLE BE 19 และ NOBLE Around 33 ซึ่งท้ัง 2 โครงการเป็นโครงการ Ready to Move ซึ่งคาดว่าจะช่วยหนุนยอดโอนในช่วง 2H64 ขณะที่ภาพรวมในช่วง 1H64 คาดว่าบริษัทมียอด Presales อยู่ที่ 4,382 ล้านบาท คิดเป็น 27% ของเป้าท้ังปี 64 ซึ่งเราคาดว่ายอด Presales ทั้งปี 64 จะอยู่ที่ราว 10,000-12,000 ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้ที่ 16,000 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการเลื่อนเปิดโครงการ รวมทั้งได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อคดาวน์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID- 19

คงแนะนํา “ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมายท่ี 9.90 บาท

แม้เราคาดว่าผลประกอบการใน 2Q64 จะชะลอตัวลง QoQ เนื่องจากผลกระทบของ COVID-19 และการที่บริษัทไม่มีโครงการที่แล้วเสร็จใหม่ แต่เราคาดว่าผลประกอบการในช่วงที่เหลือของปี 64 จะมีการฟื้นตัว หนุนจากการโอนโครงการจาก Backlog และโครงการที่มีการขายใน 1H64 นอกจากนี้หากสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลายจน นําไปสู่การเปิดประเทศตามแผนที่ภาครัฐฯ ได้วางไว้ จะเป็น Upsides ต่อบริษัท เนื่องจากคาดว่าจะทําให้กลุ่มลูกค้าต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีนสามารถเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อเยี่ยมชมโครงการ และทําธุรกรรมการโอนได้ (อย่างไรก็ตาม ปัจจัยดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน ขึ้นกับสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศ) ทําให้เรายังคง แนะนํา “ซื้อ” ให้มูลค่าเหมาะสมท่ี 9.90 บาท และคาดเงินปันผล 1H64 ที่ 0.35 บาท ให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล 5%

- Advertisement -