สุขสันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ธุรกิจให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้ รวมทั้งธุรกิจศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า นำทีมคณะกรรมการของบริษัท ร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นหุ้นสามัญจากกำไรสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 64 ในอัตรา 30 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล และจ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.0018519 บาท รวมจ่ายปันผลทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.0185186 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลและใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 10 มกราคม 2565 และกำหนดจ่ายปันผลภายในวันที่ 26 มกราคม 2565 ง ณ สำนักงานใหญ่ บมจ. ชโย กรุ๊ป

*********

- Advertisement -