บล.เอเซีย พลัส: 

ธุรกิจไก่ฟื้นเร็วกว่าคาด…เพิ่มคําแนะนําเป็นซื้อ

คาดกําไรสุทธิงวด 4Q64 เท่ากับ 8 ล้านบาท ฟื้นตัวชัดเจนจากงวด 3Q64 ผลบวกจากแนวโน้มปริมาณส่งออกไก่และราคาไก่ปรับสูงข้ึน โดยคาดกําไรสุทธิงวด 1Q65 จะฟื้นตัวต่อเนื่อง ผลบวกจากราคาไก่ที่ปรับเพิ่มขึ้น จนทําจุดสูงสุดในรอบ 4 ปี หนุนแนวโน้มประสิทธิภาพการทํากําไรฟื้นตัว

แม้ปรับลดประมาณการกําไรสุทธิปี 2564 ลง 37% จากประสิทธิภาพการทํากําไรธุรกิจไก่ที่แย่กว่าคาด แต่ปรับเพิ่มประมาณการกําไรสุทธิปี 2565 ขึ้น 10% จากราคาไก่ฟื้นตัวเร็วกว่าคาด โดยคาดกําไรสุทธิปี 2564 จะลดลงถึง 88% yoy แต่คาดกําไรสุทธิจะฟื้นตัวถึง 429% yoy ในปี 2565 จากธุรกิจไก่ฟื้นตัว กําหนด FV 2565 ใหม่เท่ากับ 16 บาท อิง PBV 1.3 เท่า ราคาหุ้นปัจจุบันมีค่า PBV เพียง 1.1 เท่า จึงปรับเพิ่มคําแนะนําเป็น ซื้อ

ราคาไก่และปริมาณส่งอกไก่หนุนผลการดําเนินงาน 4Q64 ฟื้นตัว

คาดกําไรสุทธิงวด 4Q64 เท่ากับ 8 ล้านบาท พลิกจากที่ขาดทุนสุทธิงวด 3Q64 เท่ากับ 87 ล้านบาท (แต่ลดลงถึง 98.3%yoy) มีปัจจัยสนับสนุนจาก 1) แนวโน้มรายได้รวมงวด 4Q64 จะเพิ่มข้ึน 6.1% qoq (แต่ลดลง 10.0% yoy) มาที่ 3.5 พันล้านบาท จากแนวโน้มปริมาณส่งออกไก่งวด 4Q64 ปรับเพิ่มขึ้นถึง 33.3% qoq และ 35.8% yoy มาท่ี 7.2 พันตัน จากการติดต้ังสายการผลิตโรงงานไก่แปรรูปปรุงสุก 3 สายการผลิตเสร็จแล้วต้ังแต่ เดือนก.ย. 64 ทําให้การผลิตและส่งมอบไก่เพิ่มขึ้น นอกจากน้ี ยังได้ผลบวกจากแนวโน้มราคาไก่เป็นเฉลี่ยงวด 4Q64 ที่ปรับเพิ่มข้ึนถึง 14.9% qoq และ 12.1% yoy มาท่ี 34.3 บาท/กก.

2) คาด Gross margin งวด 4Q64 จะปรับเพิ่มขึ้นมาท่ี 6.0% จาก 5.4% ในงวด 3Q64 ผลบวกจากแนวโน้มราคาไก่เป็นเฉลี่ยงวด 4Q64 ปรับเพิ่มข้ึน และการดําเนินการผลิตของโรงงานที่ดีขึ้นข้างต้น กก. ซึ่งมีน้ําหนักมากกว่าแนวโน้มราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ปรับสูงข้ึนในงวด 4Q64 โดยแนวโน้มราคาวัตถุดิบข้าวโพดเฉลี่ยงวด 4Q64 ปรับเพิ่มขึ้น 5.0% qoq และ 18.5% yoy มาท่ี 10.8 บาท/กก. และแนวโน้มราคากากถั่วเหลืองเฉลี่ยงวด 4Q64 จะปรับเพิ่มข้ึน 5.0% qoq และ 16.8% yoy มาที่ 19.7 บาท/กก.

3) คาดสัดส่วนค่าใช้จ่าย SG&A/Sales งวด 4Q64 จะอ่อนตัวลงมาท่ี 9.5% จาก 10.8% ในงวดก่อน จากการเน้นควบคุมค่าใช้จ่ายภายในกิจการมากขึ้น

และ 4) คาดส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทร่วมงวด 4Q64 จะปรับเพิ่มข้ึนถึง 236.4% qoq (แต่ลดลงถึง 33.8% yoy) มาที่ 67 ล้านบาท จากแนวโน้มปริมาณส่งออกไก่ได้เพิ่มขึ้น จากภาพรวมเศรษฐกิจของลูกค้าฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิดฟื้นตัวดีข้ึน ทั้งในสหภาพยุโรปและญี่ปุ่น โดยคาดส่วนแบ่งกําไรจากบ. McKey (GFPT ถือหุ้น 49%) งวด 3Q64 จะปรับเพิ่มขึ้น 19.6%qoq (แต่ลดลง 24.3%yoy) มาที่ 75 ล้านบาท และคาดส่วนแบ่งขาดทุนจากบ. GFN (GFPT ถือหุ้น 49%) งวด 4Q64 จะลดลงมาท่ี 8 ล้านบาท ดีขึ้นจากที่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนเข้ามาถึง 43 ล้านบาทในงวด 3Q64 จากแนวโน้มปริมาณการส่งออกไก่เพิ่มข้ึน และผลบวกจากราคาไก่เป็นและผลิตภัณฑ์พลอยได้ของไก่ฟื้นตัวในงวด 4Q64 ข้างต้น

โดยรวมแล้วคาดการณ์กำไรสุทธิปี 2564 เท่ากับ 163 ล้านบาท ลดลงถึง 87.9%yoy ต่ำกว่าประมาณการกําไรสุทธิปี 2564 ที่ฝ่ายวิจัยประเมินไว้ 36%

ราคาไก่เป็นฟื้นตัวดีกว่าคาด…บวกต่อ GFPT ต้ังแต่ 1Q65

ราคาไก่เป็นล่าสุดอยู่ท่ี 40 บาท/กก. ปรับเพิ่มข้ึนถึง 33.3% นับต้ังแต่พ.ย.64 และทําจุดสูงสุดในรอบ 4 ปี จากความต้องการบริโภคเน้ือไก่ฟื้นตัว หลังรัฐบาลคลาย lock down และราคาสุกรท่ีปรับสูงข้ึนจากปัญหาสุกรขาดแคลนก็ทําให้คนหันมาบริโภคไก่เพิ่มขึ้นด้วย ทําให้ฝ่ายวิจัยประเมินแนวโน้มราคาไก่เป็นจะยืนสูงต่อเนื่องในงวด 1H65 เช่นกัน

สําหรับการที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ได้เพิ่มไก่และเน้ือไก่เป็นสินค้าควบคุมและให้ผู้เลี้ยงไก่และโรงงานชําแหละไก่รายงานสต็อกทุกเดือน ซึ่งยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามว่าจะมีการกําหนดเพดานราคาไก่เป็นหรือไม่ โดยฝ่ายวิจัยประเมินว่าแนวโน้มราคาไก่เป็นจะยืนสูงใกล้เคียงปัจจุบัน แม้ฝ่ายวิจัยคาดว่าราคาไก่เป็นจะปรับเพิ่มขึ้นได้ยาก เพราะรัฐบาลพยายามขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการตรึงราคาไก่เพื่อลดภาระค่าครองชีพของผู้บริโภค แต่ก็คาดว่าราคาไก่เป็นจะปรับลดลงได้ยากเช่นกัน เพราะต้นทุนการเลี้ยงของผู้ประกอบการไก่ค่อนข้างสูง จากต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ปรับสูงข้ึน ในปี 2565 โดยฝ่ายวิจัยยังให้น้ําหนักแนวโน้มราคาไก่ฟื้นตัวชัดเจนในปี 2565 ส่งผลบวกต่อ GFPT ตั้งแต่งวด 1Q65

เพิ่มประมาณการกําไรสุทธิปี 2565…ธุรกิจไก่ฟื้นเร็วกว่าคาด

ปรับลดประมาณการกําไรสุทธิปี 2564 ลง 37.0% จากเดิมสะท้อนประสิทธิภาพการทํากําไรธุรกิจไก่แย่กว่าคาดในปี 2564 อย่างไรก็ตาม ฝ่ายวิจัยได้ปรับเพิ่มประมาณการกําไรสุทธิปี 2565 ข้ึน 9.7% จากเดิม สะท้อนราคาไก่เป็นที่ฟื้นตัวเร็วกว่าคาด โดยปรับเพิ่มสมมติฐานราคาไก่เป็นเฉลี่ยปี 2565 ขึ้น 6.1% จากเดิมมาที่ 35 บาท/กก. หนุนแนวโน้มรายได้รวมและแนวโน้ม Gross margin ปี 2565 ปรับสูงข้ึนจากเดิม

ท้ังนี้ ภายหลังปรับประมาณการคาดกําไรสุทธิปี 2564 จะลดลงถึง 88.0% yoy ผลกระทบจากการ lock down ในประเทศ กดดันราคาไก่เป็นอ่อนตัวลง และราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ปรับสูงข้ึน กดดันแนวโน้มประสิทธิภาพการทํากําไรลดลง

อย่างไรก็ตาม คาดกําไรสุทธิปี 2565 จะฟื้นตัวถึง 429.3% yoy จากฐานกําไรท่ีต่ำในปีก่อน และแนวโน้มราคาไก่เป็นในประเทศและปริมาณส่งออกไก่ฟื้นตัว ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหนุนแนวโน้มประสิทธิภาพการทํากําไรดีขึ้น

ท้ังนี้ แนวโน้มกําไรสุทธิงวด 1Q65 จะฟื้นตัวชัดเจนจากงวด 4Q64 จากแนวโน้มราคาไก่เป็นและผลิตภัณฑ์พลอยได้ของไก่เฉลี่ยงวด 1Q65 ฟื้นตัวจากปัญหาสุกรขาดแคลน ซึ่งส่งผลบวกให้ราคาไก่ฟื้นตัวตามไปด้วย

Fair value ปี 2565 ใหม่เท่ากับ 16 บาท…เพิ่มคําแนะนําเป็น ซื้อ

กําหนด FV ปี 2565 ใหม่ที่ 16 บาท (เดิม 13 บาท) อิง PBV 1.3 เท่า (เดิม 1 เท่า) มีส่วนลดจากค่าเฉลี่ย PBV ย้อนหลัง 5 ปี อยู่ 0.3 SD ราคาหุ้นปัจจุบันมีค่า PBV เพียง 1.1 เท่า และแนวโน้มธุรกิจไก่จะฟื้นตัวชัดเจนในปี 2565 จึงปรับเพิ่มคําแนะนําเป็น ซื้อ (เดิม Switch)

ประเด็นความเสี่ยง

1) ความผันผวนของราคาไก่ หากราคาไก่ปรับลดลง จะกดดันแนวโน้มรายได้และกําไรสุทธิของ GFPT

2) ความผันผวนของราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ ท้ังข้าวโพด และกากถั่วเหลือง หากราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ปรับสูงข้ึน จะกดดันแนวโน้มรายได้และกําไรสุทธิของ GFPT

3) ความผันผวนของค่าเงินบาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ หากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น จะกดดันแนวโน้มกําไรสุทธิของ GFPT

- Advertisement -