13 บจ.กลาง-เล็ก เตรียมขายหุ้นกู้กลุ่ม “Non-Investment Grade” – “ไร้เรทติ้ง” ช่วง เม.ย.-พ.ค.นี้ มูลค่ารวมกว่า 8.66 พันล้านบาท อัตราดอกเบี้ยสูงระดับ 3.9 – 9.6% มีทั้งหุ้นกู้ระยะสั้น-ระยะยาว-ตลอดชีพ เกือบทั้งหมดระดมทุนคืนหนี้

*** พบ 13 บจ.จ่อขายไฮยีลด์บอนด์ เม.ย.-พ.ค.นี้

“สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย” สำรวจข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) พบว่ามี 13 บริษัทจดทะเบียน (บจ.) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Non-rated) และหุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับลงทุน (Non-Investment Grade) หรือตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยง (ไฮยิลด์บอนด์) ระหว่างเดือน เม.ย.-พ.ค.นี้ ประกอบด้วย

13 บจ.ขายไฮยีลด์บอนด์ช่วง เม.ย.-พ.ค.64
ชื่อย่อหุ้น มูลค่า (ลบ.) วันเสนอขาย เครดิตเรทติ้งองค์กร เครดิตเรทติ้งหุ้นกู้
SUPER 1500 20-22 เม.ย. BBB N/A
ROJNA 1000 26-28 เม.ย. BBB+ N/A
ANAN 1000 30 เม.ย. – 6 พ.ค. BBB- BB
PF 700 19-21 เม.ย. BB N/A
SA 650 11-13  พ.ค. BB+ N/A
GRAND 560 26-28 เม.ย. BB- N/A
CMC 550 27-29 เม.ย. N/A N/A
MK* 500 22-28 เม.ย. BBB- N/A
MK* 500 29-เม.ย. BBB- N/A
MJD 450 30 เม.ย. – 6 พ.ค. BB+ N/A
RICHY 400 18-20 พ.ค. N/A N/A
CHO 400 10-13 พ.ค. B+ N/A
MM 300 17-19  พ.ค. BBB- N/A
KUN 150 19-22 เม.ย. N/A N/A
ที่มา : ThaiBMA – ก.ล.ต. ข้อมูล ณ 9 เม.ย.64

* MK ขายหุ้นกู้ 2 ชุด คือ หุ้นกู้ระยะสั้น และ หุ้นกู้ระยะยาว มูลค่าชุดละ 500 ล้านบาท

13 บจ.ข้างต้นเกือบทั้งหมดเป็นหุ้นกู้ที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ มีเพียง บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ (ANAN) ที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ แต่ก็อยู่ที่ระดับ “BB” ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับลงทุน (ตั้งแต่ BB+ ถึง D)

อย่างไรก็ตามมี 5 บจ.ที่องค์กรได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในกลุ่ม Invesment Grade (ตั้งแต่ BBB- ถึง AAA) โดยมี 5 บจ.อันดับเครดิตองค์กรอยู่ในกลุ่ม Non-Investment Grade และ 3 บจ.ที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

*** มูลค่าการขายรวม 8.66 พันล้านบาท แจกดอกเบี้ย 3.9-9.6% ระดมเงินคืนหนี้

13 ดังกล่าวเตรียมเสนอขายหุ้นกู้มูลค่ารวม 8,600 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 3.9-9.6% หรือเฉลี่ย 6.67% ซึ่งส่วนใหญ่ระดมเงินทุนเพื่อชำระคืนหนี้สถาบันการเงิน และไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดเดิมที่จะครบกำหนด ดังนี้

รายละเอียด 13 บจ.ขายไฮยีลด์บอนด์ช่วง เม.ย.-พ.ค.64
ชื่อย่อหุ้น มูลค่า ดอกเบี้ย (%/ปี) อายุหุ้นกู้ วัตถุประสงค์
SUPER 1500 5 3 คืนหุ้นกู้/ลงทุน
ROJNA 1000 4.1 4 ลงทุน/คืนหนี้
ANAN 1000 9.6* Perpetual Bond ไถ่ถอน Perpetual Bond 1/59
PF 700 6.8 2.9 คืนหุ้นกู้
SA 650 6.8 2 ลงทุน/หมุนเวียน
GRAND 560 6.8 2.3 คืนหุ้นกู้/หมุนเวียน
CMC 550 7.25 2 คืนหุ้นกู้/ลงทุน
MK 500 5.25 2 คืนหนี้สถาบันการเงิน/หุ้นกู้
MK** 500 3.9 270** คืนหนี้สถาบันการเงิน/หุ้นกู้
MJD 450 6.8 2.6 คืนหนี้สถาบันการเงิน
RICHY 400 6.8 2 คืนหุ้นกู้
CHO 400 7 1.3 ลงทุน/หมุนเวียน
MM 300 6 2.6 คืนหุ้นกู้
KUN 150 6.5 2 ลงทุน/หมุนเวียน
ที่มา : ThaiBMA – ก.ล.ต. ข้อมูล ณ 9 เม.ย.64

* อัตราดอกเบี้ย Perpetual Bond ของ ANAN ช่วง 5 ปีแรกอยู่ที่ 9.6%

** หุ้นกู้ระยะสั้นของ MK อายุ 270 วัน มูลค่า 500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.9%

บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ (ANAN) เสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียวเมื่อเลิกบริษัท หรือเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ (Perpetual Bond) มูลค่า 1,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 5 ปีแรก 9.6% ซึ่งถือว่าสูงสุดในกลุ่มนี้

ส่วนหลังจากครบกำหนด 5 ปี จนถึง 25 ปี อัตราดอกเบี้ยจะคำนวณรวมจาก อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + Initial Credit Spread + 0.25% ต่อปี ขณะที่หลังจากครบกำหนด 25 ปีเป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ยจะคำนวณรวมจาก อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + Initial Credit Spread + 1% ต่อปี

อย่างไรก็ตามหุ้นกู้ชุดนี้ระบุในข้อมูลไฟลิ่งว่า “ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลื่อนการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ได้โดยไม่มีเงื่อนไข” ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่นักลงทุนต้องศึกษาให้รอบคอบ

ทั้งนี้ ANAN ออกหุ้นกู้ดังกล่าวเพื่อนำเงินไปไถ่ถอน Perpetual Bond ชุดที่ 1/59 มูลค่า  1,000 ล้านบาท ตามสิทธิ์หลังครบ 5 ปี

สำหรับหุ้นกู้กลุ่มนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดคือ หุ้นกู้ระยะสั้นของ บมจ.มั่นคงเคหะการ (MK) มูลค่า 500 ล้านบาท อายุ 270 วัน โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่ 3.9% ขณะเดียวกัน MK จะขายหุ้นกู้ระยะยาวด้วยอีก 1 ชุด มูลค่า 500 ล้านบาทเช่นกัน มีอายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.25% ต่อปี ซึ่งจะนำเงินจากการขายหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด ไปชำระคืนหนี้สถาบันการเงินและหุ้นกู้ชุดเดิม

ด้าน บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น (SUPER) เป็นบริษัทที่เสนอขายหุ้นกู้มูลค่าสูงสุดที่ 1,500 ล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี ซึ่งจะนำเงินบางส่วนไปคืนหุ้นกู้ชุดเดิม ที่เหลือจะนำไปลงทุนต่อไป

*** “สมาคมตราสารหนี้” เผยนักลงทุนชอบ เหตุยีลด์สูง ระบุปีนี้ขายแล้วกว่า 1.6 หมื่นล้านบาท

“อริยา ติรณะประกิจ” รองกรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาด ตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ระบุว่า บจ.ที่ขาย “ไฮบอนด์ยีลด์” ส่วนใหญ่เป็นบริษัทขนาดกลาง-เล็ก ซึ่งตั้งแต่ต้นปีมีมูลค่าการขายหุ้นกู้ประเภทนี้แล้วกว่า 1.6 หมื่นล้านบาท โดยนักลงทุนให้การตอบรับดี เพราะมีอัตราดอกเบี้ยสูงจูงใจ ซึ่งปัจจุบันมูลค่าคงค้าง (Outstanding) ของหุ้นกู้กลุ่มนี้เพิ่มขึ้นมา อยู่ที่กว่า 1.3 แสนล้านบาท โดยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขายมากสุดถึง 48%

ส่วนประเด็นความเสี่ยงเริ่มคลายลง เพราะระยะหลังผู้ออกหุ้นกู้บางส่วน นำสินทรัพย์มาค้ำประกันเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้นักลงทุน ประกอบกับมีกลไกป้องกันความเสี่ยงหุ้นกู้กลุ่มนี้จาก ก.ล.ต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแนวทางคอยดูแล

 

ที่มา:สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย

- Advertisement -