ปรับรูปแบบธุรกิจรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล

บอร์ด TKS อนุมัติปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รองรับการเข้าลงทุนในบริษัท เวนดิ้ง พลัส จำกัด (VDP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบมจ. สบาย เทคโนโลยี (SABUY) เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ (Business Model) ของบริษัทฯ ให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของภาคธุรกิจและรูปแบบการดำเนินชีวิต (Lifestyle) ของผู้บริโภค โดยให้ความสำคัญในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ Digital Platform ซึ่งถูกเร่งให้เร็วขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ TKS ผู้ประกอบธุรกิจ Security Printing ครบวงจรรายใหญ่ของประเทศ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้จัดโครงสร้างธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อรองรับการเข้าลงทุนในบริษัท เวนดิ้ง พลัส จำกัด (VDP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ (Business Model) ของบริษัทฯ ให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของภาคธุรกิจและรูปแบบการดำเนินชีวิต (Lifestyle) ของผู้บริโภค โดยให้ความสำคัญในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ Digital Platform ซึ่งถูกเร่งให้เร็วขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมทั่วโลก

ปัจจัยดังกล่าวผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการใช้บัตรพลาสติก จากการเป็นเพียงเครื่องมือในการยืนยันตัวตนเพื่อการทำธุรกรรม แต่ยกระดับเป็นตัวกลางในการเก็บข้อมูล เพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนทั้งทางด้านการเงินและบริการสำหรับกลุ่มธุรกิจและบริการต่างๆ เข้าด้วยกัน บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องมีการทบทวนรูปแบบธุรกิจและร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพ เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค

โดย TKS ประกาศจัดโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่ม โดยการลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) (TBSP) ให้เหลือไม่เกินร้อยละ 25 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ TBSP โดยการจำหน่ายหุ้น TBSP ที่ TKS ถืออยู่ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 73.48 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ TBSP ให้กับบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY พร้อมรับโอนธุรกิจอื่น รวมถึงทรัพย์สิน และหนี้สินที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบัตรพลาสติก กลับเข้ามาอยู่ภายใต้การดำเนินงานของ TKS หรือบริษัทย่อย โดยหลังจากการจัดโครงสร้างดังกล่าวเสร็จสิ้น TBSP จะเหลือเพียงธุรกิจบัตรพลาสติกเท่านั้น

นอกจากนี้ TKS จะทำการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ SABUY จำนวน 110 ล้านหุ้น ในราคาไม่เกินหุ้นละ 8.95 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 984.5 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.68 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SABUY

การจัดโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มดังกล่าวข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของการปรับแผนธุรกิจสิ่งพิมพ์กระดาษ และธุรกิจบัตรพลาสติกของกลุ่มบริษัท ซึ่งมุ่งเน้นการปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัล และการพัฒนานวัตกรรมด้านระบบสารสนเทศให้เกิดผลผนึก (Synergy) ทั้งด้านการพัฒนาตลาดและผลิตภัณฑ์ และด้านการลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันโดยรวมสำหรับรักษาฐานธุรกิจเดิม ควบคู่ไปกับการหาพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่ โดย TKS และ SABUY จะผนึกกำลัง (Synergy) เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ (Business Model) ของ TBSP ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

ทั้งนี้ TBSP จะเข้าลงทุนในธุรกิจให้บริการตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine Business) โดยการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เวนดิ้ง พลัส จำกัด (VDP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SABUY จำนวน 2,583,720 หุ้น จาก SABUY คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 86.12 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ VDP ในมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1.02 พันล้านบาท เพื่อเป็นการต่อยอดธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ และผนึกกำลัง (Synergy) ระหว่างธุรกิจบัตรพลาสติก (Card Solution) และธุรกิจให้บริการตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine Business) รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ของ SABUY ที่จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหม่ของ TBSP

“การเข้าเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของ TKS,TBSP และ SABUY ในครั้งนี้ เป็นการขยายช่องทางและรูปแบบในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มความหลากหลายด้านกลยุทธ์ของธุรกิจการให้บริการสิ่งพิมพ์และธุรกิจบัตรพลาสติกของกลุ่มบริษัท TKS ให้มากขึ้น โดยจะมีโอกาสเข้าถึงฐานลูกค้ารายใหม่ในตลาดการเงินอิเล็กทรอนิกส์ และการบริหารจัดการศูนย์อาหารซึ่งเป็นคู่ค้าเดิมของ SABUY ในขณะเดียวกัน TBSP ก็จะได้มีโอกาสร่วมลงทุนในธุรกิจการจำหน่ายสินค้าผ่านตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ ซึ่งเป็นธุรกิจที่สอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ซึ่งจะสร้างการเติบโตและผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นของทุกฝ่ายร่วมกันในอนาคต” นายจุติพันธุ์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม TKS จะเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ VDP ภายหลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ของบริษัทฯ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 27 สิงหาคม 2564 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินและรายการที่เกี่ยวโยงกัน และภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ ในสัญญาซื้อขายหุ้น (Share Purchase Agreement) ระหว่างบริษัทฯ และ SABUY สำเร็จครบถ้วน โดยบริษัทฯ คาดว่าจะเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น (Share Purchase Agreement) ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 และคาดว่าจะทำรายการแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2564

- Advertisement -