EXIM BANK ร่วมมือกับ IFC ในเครือธนาคารโลก สนับสนุนสินเชื่อพาณิชยนาวี 85 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้กลุ่มบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) นับเป็นครั้งแรกของความร่วมมือระหว่างสถาบันการเงินระดับโลกเพื่อให้สินเชื่อพาณิชยนาวีในรูปแบบนวัตกรรมทางการเงินที่ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 สอดคล้องกับบทบาท EXIM BANK ที่มุ่งไปสู่การเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นายวิครัม คูมาร์ ผู้จัดการแผนกโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรธรรมชาติประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (International Finance Corporation: IFC) นายอเล็กซานเดอร์ นนท์ แลงเฟลด์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจ ธนาคารทหารไทยธนชาต และนายคาลิด มอยนูดดิน ฮาซิม กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) (PSL) ร่วมลงนามในสัญญาเงินกู้ร่วมจำนวนรวม 85 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยทั้งสามสถาบันการเงินร่วมสนับสนุนเงินทุนให้ PSL นำไปใช้บริหารจัดการการเดินเรือขนส่งซีเมนต์จำนวน 4 ลำและขนส่งสินค้า 1 ลำอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้เรืออายุน้อยและมีระบบรักษาสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณการปล่อยของเสียและก๊าซเรือนกระจก ลดการใช้น้ำจืดจากแหล่งบนบกเพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภคบนเรือครอบคลุมเส้นทางขนส่งหลักในเอเชียใต้

การสนับสนุนทางการเงินครั้งนี้เป็นครั้งแรกของความร่วมมือระหว่าง EXIM BANK กับ IFC ในเครือธนาคารโลกเพื่อสนับสนุนสินเชื่อที่เป็น Green Loan ให้แก่ภาคอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี เป็นการเชื่อมโยงกับการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน โดยสอดคล้องกับภารกิจซ่อม สร้าง เสริมของ EXIM BANK ในการเร่งซ่อมอุตสาหกรรมที่อาจได้รับผลกระทบจากโควิด-19 สร้างอุตสาหกรรมใหม่เพื่ออนาคต และเสริมศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดการค้าโลกยุคใหม่ที่มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนดร.รักษ์กล่าว

- Advertisement -