Hotel Sector
Maintained
MARKET WEIGHT

แม้ว่าเราเชื่อว่าผู้ประกอบการโรงแรมจะยังคงประสบกับความสูญเสียในระยะนี้ต่อไป แต่เราคิดว่าสถานการณ์กำลังจะดีขึ้นเนื่องจากการฉีดวัคซีนจำนวนมาก ผู้ประกอบการโรงแรมกำลังจะกลับมาอีกครั้งเนื่องจากคลื่นลูกใหม่ของการติดเชื้อ COVID-19 อยู่ภายใต้การควบคุม

คงคำแนะนำ MARKET WEIGHT โดยมี Top pick คือ AWC และ MINT

- Advertisement -