ประมาณการ 2Q64: กำไรจะทำสถิติสูงสุดใหม่

Event
เราคาดว่ากำไรสุทธิของ DOHOME ใน 2Q64 จะทาํสถิติสูงสุดใหม่ท่ี 554 ล้านบาท (+280% YoY และ +2%  QoQ) จากยอดขายท่ีแข็งแกร่ง และอัตรากำไรท่ีเพิ่มข้ึน ซึ่งจะทำให้กำไรสุทธิใน 1H64 อยู่ที่ 1.1 พันล้านบาท (+240% YoY) คิดเป็น 59% ของประมาณการกำไรปีน้ีของเรา

Impact
SSSG แข็งแกร่งที่ 30% ใน 2Q264 เราคาดว่ายอดขายของ DOHOME ใน 2Q64 จะทาํสถิติสูงสุดใหม่ที่ 6.1พันล้านบาท (+33% YoY, +0.2% QoQ) ซึ่งจะทำให้ยอดขายใน 1H64 อยู่ที่ 1.22 หมื่นล้านบาท (+33% YoY) เราคาดว่า SSSG ใน 2Q64 จะแข็งแกร่งที่ 30% (จากใน 2Q64 ที่ 22.5%, ใน 2Q63 ที่ +0.4% และสมมติฐานปี 2564 ของเราที่ 12%) จากผลของฐานที่ต่ำและราคาเหล็กที่ยังสูงต่อเนื่อง เราคาดว่า DOHOME จะเปิดสาขาใหม่หน่ึงร้านใน 2Q64 ทำให้จำนวนสาขาร้านทั้งหมดเพิ่มข้ึนเป็น 26 ร้าน (Size XL&L: 14 ร้าน / To Go: 12 ร้าน)

อัตรากำไรยังเพิ่มขึ้นตามคาด เราคาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นของ DOHOME ใน2Q64 จะเพิ่มข้ึนเป็น 22.0%(+7.1ppts YoY และ +0.4ppts QoQ) เนื่องจาก i) กลยทุธ์การตลาดของบริษัท ii) กลยทุธ์การจำหน่ายสินค้า housebrand iii) ราคาเหล็กยังอยู่ในระดับสูง iv) product mix ดีข้ึนจากรูปแบบสาขาร้านและ v) ประสิทธิภาพในการต่อรองกับ suppliers ซึ่งทั้งหมดน้ีส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นใน 1H64 เพิ่มข้ึนเป็น 21.9% (+6.7ppts  YoY) ดีกว่าสมมติฐานปีน้ีของเราที่ 21.4%

คงประมาณการกำไรสุทธิปี 2564-65 เอาไว้เท่าเดิม
ถึงแม้ว่าราคาเหล็กจะปรับลดลงในช่วงหน่ึงเดือนที่ผ่านมา แต่ยังสูงกว่าเมื่อปีท่ีแล้ว (ราคาเหล็ก rebar YTD อยู่ที่  US$670/ton จาก US$450/ton ในปี 2563) เรามองว่าอานิสงส์จากราคาเหล็กที่เพิ่มข้ึนจะจำกัดใน 2H64 ซึ่งเราใส่ไว้ในประมาณการเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามเรามองว่ากลยทุธ์อื่นๆจะทำให้บริษัทสามารถรักษาอัตรากำไรไว้ได้ที่ในระดับสูงและทำให้ผลประกอบการเป็นไปตามที่เราคาดไว้ (เราคาดว่ากำไรจะโต 136% YoY ในปี2564) ดังนั้นเราจึงยังคงประมาณการกำไรสุทธิปี 2564-65 เอาไว้

Valuation & action
เรายังคงแนะนำ “ซื้อ” และประเมินราคาเป้าหมายสิ้นปี 2565 ที่ 34.00 บาท อิงจาก PER ที่ 38.0x (ค่าเฉลี่ยระหว่าง Siam Global House (GLOBAL.BK/GLOBAL TB)* และ Home Product Center (HMPRO.BK/ HMPRO TB)* +1.5 S.D.)

Risks
เศรษฐกิจชะลอตัวลง, ขยายสาขาได้ต่ำน้อยกว่าที่วางแผนเอาไว, ราคาพืชผลอ่อนแอ, ภัยธรรมชาติ, สินค้าค้างสต็อกเป็นจำนวนมาก

- Advertisement -