TTB แจ้งตลท. เผยการรวมกิจการระหว่าง ธ.ทหารไทยและธ.ธนชาต เสร็จสมบูรณ์แล้ว ยันพ้อมยกระดับให้บริการ – ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ความสำคัญกับลูกค้าอย่างโปร่งใส – ธรรมาภิบาล

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TTB เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า การรวมกิจการระหว่างธนาคารทหารไทย (TMB)และธนาคารธนชาต (TBANK)ได้เสร็จสมบูรณ์เป็นธนาคารเดียวกันเรียบร้อยแล้ว พร้อมยกระดับการให้บริการ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ทางการเงินผ่านผลิตภัณฑ์และบริการที่ครบครัน เพื่อสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นให้กับลูกค้า

โดย TTB จะยังคงยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และให้ความสำคัญสูงสุดกับการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนต่อไปอย่างต่อเนื่อง

- Advertisement -