บล.เมย์แบงก์กิมเอ็ง:

K.W. Metal Work (KWM) เดินหน้าต่อเนื่อง

Results Preview

ประเด็นการลงทุน

เราคงคาแนะนe “ซื้อ” ราคาเหมาะสม 7.15 บาท/หุ้น อิง P/E เฉลี่ย + 0.5SD ท่ี 31 เท่าตามเดิม เนื่องจากทิศทางของผลดำเนินการยังอยู่ในกรอบประมาณการ โดยไตรมาส 2/64 คาดกำไรสทุธิจะย่อตัวตามผลของฤดกูาลและต้นทุนเหล็กท่ีเพิ่มขึ้นแต่จะกลับมาปกติจากการปรับราคาตามเงื่อนไขสัญญา โดยภาพรวมกำไรยังขยายตัวดี +24.4%YoY โดยไตรมาสถัดไปคาดกำไรจะเร่งตัวขึ้นในฤดกูาลเก็บเก่ียว ซึ่งผลิตภัณฑ์ใบเกลียวจะมียอดขายที่ดีส่วนพัฒนาการของ upside จากธุรกิจเครื่องสกัดกัญชงนั้น ยังคงดำเนินต่อไปในเชิงบวก

แนวโน้มไตรมาส 2/64 คาดกำไรขยายตัว +24.4% YoY

เราคาดว่า KWM จะรายงานกาไรสทุ ธิไตรมาส 2/64 ที่ 21 ลบ. ลดลง -16.2% QoQ ซง่ึ แม้ว่าจะเป็นช่วง Low season ของการขาย แต่ทว่าปีนีย้ อดออร์เดอร์จากลูกค้ายัง หนาแน่นทาให้รายได้รวม เราคาดจะอ่อนตัวเพียง -3.0% QoQ แต่ยังขยายตัวดี +25.5% YoY จากอตั ราการใช้กาลงั การผลิตใบผาลสูงเกือบเต็มกาลงั อย่างไรก็ดีด้วย ต้นทนุเหล็กนาเข้าผนัผวนสงูและปรับตวัขนึ้ประมาณ+5%QoQขณะท่ีการปรับราคา ขายตามสัญญาแบบ OEM จะสะท้อนขึน้ มาได้ในไตรมาสถัดไป จึงทาให้ไตรมาสนี้ อัตรากาไรขนั้ ต้นจึงถูกกดดนั ในระยะสนั้ ๆ เราคาดอัตรากาไรขนั้ ต้นจะย่อลงมาเหลือ 23.0% จาก 25.2% ไตรมาสก่อน ส่วนภาพรวมกำไรสุทธิยังโตแข็งแกร่ง +24.4% YoY

พัฒนาการล่าสุดของธุรกิจเครื่องสกัดกัญชงเร่ิมมีรุ่นย่อย เร่ิมมีรุ่นเพื่อขาย

ผู้บริหารเผยว่าลูกค้ารายแรกอยู่ระหว่างปรับปรุงสถานที่ผลิต เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของการจดทะเบียนขอรับใบอนุญาตสกัด ขณะเดียวกันในช่วงท่ีผ่านมา KWM ได้รับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าจำนวนมาก จึงได้ออกแบบรุ่นย่อย ของ KWM Extractor 1.0 (Supercritial CO2) เป็น 3 รุ่นย่อย (10-20-15×2 ลิตร) ใน รูปแบบให้เช่าสกัดตามเดิม, และยังมีรุ่นผลิตเพื่อจำหน่ายอีก 2 แบบ คือ รุ่น KWM Modified 7 รุ่น สำหรับงานความละเอียดสูง เครื่องละ 2-20 ล้านบาท และ รุ่น Solvent Extraction 5 รุ่นซึ่งใช้แอทนอลสกัดเครื่องละ 9 แสน –7 ล้านบาท

ความเสี่ยง

(1) เรายังไม่ได้รวม upside จากธุรกิจกัญชงนี้เข้าไปเนื่องจากใบอนุญาตแรกซึ่งเสมือน เป็นใบเบิกทางสู่ธุรกิจนี้เต็มตัวยังไม่ได้ออกมา โดยสำหรับโมเดลเช่าเรามอง 1 เครื่องเช้า จะให้ upside ประมาณ 0.24บาท/หุ้น (2) ธุรกิจใบผาลใบเกียวจะมีความสัมพันธ์กับกิจกรรมทางการเกษตรของไทยซึ่งผันผวนไปตามภาวะดินฟ้าอากาศ

BUY

Share Price: THB 5.35

12m Price Target: THB 7.15 (+34%)

Previous Price Target: THB 7.15

- Advertisement -