นายธีระชัย พงศ์พนางาม กรรมการผู้จัดการใหญ่ SAV

SAV เทคออฟแล้ว ผู้ให้บริการวิทยุการบินแห่งเดียวในกัมพูชา ยื่นไฟลิ่งเสนอขาย IPO เข้าเทรด SET หุ้นการบิน ที่มาร์จิ้นสูง งบลงทุนต่ำ พร้อมเติบโตรับท่องเที่ยวเอเชียบูม

“บมจ. สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์” หรือ SAV เทคออฟแล้ว ยื่นไฟลิ่ง ก.ล.ต. เพื่อเสนอขายหุ้น IPO เข้า SET มี บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน พร้อมก้าวเป็นผู้นำการให้บริการและโซลูชั่นด้านการบินแบบครบวงจร

นายธีระชัย พงศ์พนางาม กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทสามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SAV เปิดเผยว่า บมจ.สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ (SAV) มีความพร้อมเต็มที่ ในการเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญจำนวนไม่เกินร้อยละ 35.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในครั้งนี้ โดยแบ่งเป็น หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 64,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว , หุ้นสามัญเดิมและจัดสรรหุ้นส่วนเกิน จำนวนไม่เกิน 181,500,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 28.36 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว เพื่อรองรับการขยายธุรกิจด้านการบินอย่างครบวงจร

SAV เป็นบริษัทโฮลดิ้ง ซึ่งมีธุรกิจหลัก คือ การให้บริการด้านวิทยุการบินอย่างครบวงจร ผ่าน บริษัท แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จำกัด (CATS) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเพียงรายเดียวที่ได้สิทธิในการบริหารจัดการจราจรทางอากาศ ครอบคลุมเส้นทางบินทั้งหมดของน่านฟ้าประเทศกัมพูชา โดยได้รับสัมปทานจากรัฐบาลกัมพูชา ระยะเวลารวม 49 ปี (2545-2594) โดยปัจจุบัน กัมพูชามีสนามบิน 6 แห่ง ได้แก่ สนามบินนานาชาติพนมเปญ สนามบินนานาชาติเสียมเรียบ สนามบินนานาชาติสีหนุ สนามบินพระตะบอง สนามบินเกาะกง และสนามบินสตึงเตรง โดย “ SAV” ถือหุ้นใน CATS 100% โดยรายได้หลักของ CATS มาจากบริการควบคุมการจรารจรทางอากาศ 3 ประเภท ได้แก่ รายได้จากค่าบริการสำหรับเที่ยวบินที่บินขึ้น-ลงในประเทศ (Landing &Take-off : Domestic) และเที่ยวบินที่บินขึ้น-ลงระหว่างประเทศ (Landing & Take-off: International) รวมถึงรายได้จากค่าบริการสำหรับเที่ยวบินที่บินผ่านเขตน่านฟ้ากัมพูชา (Overflight)

ทั้งนี้ SAV มีผลการดำเนินงานที่เริ่มกลับมาฟื้นตัวและดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากผ่านพ้นวิกฤติสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก เมื่อกลับสู่การเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ แนวโน้มทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวก็กลับมาเติบโต ทั้งในประเทศกัมพูชาและภูมิภาคอาเซียน

นายประเสริฐ ตันตยาวิทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ SAV กล่าวว่า “SAV ได้ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีแผนจะเสนอขายหุ้นสามัญจำนวนไม่เกินร้อยละ 35.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในครั้งนี้ โดยแบ่งออกเป็น

  1. หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 64,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ
  2. หุ้นสามัญเดิมและจัดสรรหุ้นส่วนเกิน จำนวนไม่เกิน 181,500,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 28.36 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ

โดยมูลค่าที่ตราไว้ เท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งบริษัทมีวัตถุประสงค์ในการระดมทุนครั้งนี้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน รวมถึงเพื่อรองรับโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ นอกจากนี้ SAV ยังมีนโยบายจ่ายเงินปันผลสูงถึง 50% ของกำไรสุทธิ ซึ่งเมื่อบวกกับความสามารถในการทำกำไรและกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งแล้ว เชื่อว่า SAV จะเป็นหุ้นที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนในระยะยาวอย่างแน่นอน”

บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SAV มีทุนจดทะเบียน 320,000,000 บาท ชำระแล้ว 288,000,000 บาท ซึ่งปัจจุบันกลุ่มสามารถถือหุ้นบริษัทฯ 100% โดยบริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ จำกัด ถือหุ้น 66.67% และบริษัท สามารถ อินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้น 33.33%

- Advertisement -