SYNEX ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ไฟเขียวอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บริษัท เพื่อสร้างความพร้อมขยายธุรกิจครบวงจร ย้ำผู้นำไอทีอีโคซิสเต็ม

SYNEX ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ไฟเขียวอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บริษัท เพื่อสร้างความพร้อมขยายธุรกิจครบวงจร ย้ำผู้นำไอทีอีโคซิสเต็ม

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานกรรมการ (ที่ 3 จากขวา) และนางสาวสุธิดา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SYNEX ดิสทริบิวเตอร์ผู้นำด้านไอทีอีโคซิสเต็ม พร้อมด้วย คณะกรรมการบริษัท และทีมผู้บริหารระดับสูง เข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมมงคลสุธี ออดิทอเรียม สำนักงานใหญ่ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อที่ 3 รวมทั้งสิ้น 55 ข้อ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรับงานของบริษัทฯ ในอนาคต

โดยวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจที่เพิ่มเติม อาทิ การจัดจำหน่ายสินค้าในธุรกิจเกมมิ่ง และอุปกรณ์เทคโนโลยีด้วยโซลูชั่นที่ครบวงจร และเตรียมพร้อมสำหรับขยายไปในอุตสาหกรรมที่เป็นโอกาสการเป็น No.1 IT Ecosystem ให้ครอบคลุมและสามารถตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้า เป็นต้น

- Advertisement -