บล.บัวหลวง: 

ADVANC – การรับโอนใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz จาก NT

Recommend : คำแนะนำ “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมาย 265 บาท

What’s new?

ADVANC ได้ทำข้อตกลงรับโอนใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz จาก NT และลงนามสัญญาสำหรับการให้เช่าใช้บริการอุปกรณ์โครงข่ายแก่ NT

Highlights:

  • ADVANC ได้ทำข้อตกลงรับโอนใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz จาก NT ) ในย่านความถี่ 738-743 MHz คู่กับ 793-798 MHz (แถบความกว้าง 2×5 MHz) สิ้นสุดใบอนุญาตวันที่ 31 มี.ค. 2036 ซึ่งได้รับอนุญาตจาก กสทช. แล้ว
  • คลื่นความถี่ย่านดังกล่าวมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 14,866 ล้านบาท โดย ADVANC จะชำระค่าตอบแทนการโอนคลื่นความถี่ให้แก่ NT และค่าคลื่นความถี่งวดรายปีที่เหลือให้แก่ กสทช.
  • ADVANC ได้ลงนามสัญญาสำหรับการให้เช่าใช้บริการอุปกรณ์โครงข่ายแก่ NT ประกอบด้วย สัญญาเช่าใช้บริการอุปกรณ์โครงข่ายบนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz และ) สัญญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ (Roaming Agreement)
  • ADVANC จะได้รับค่าเช่าใช้อุปกรณ์และค่าบริการ Roaming จาก NT ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

View From Fundamental:

CAPEX ในการลงทุนอุปกรณ์โครงข่ายดังกล่าว อยู่ใน Budget ของ ADVANC ซึ่งเราได้รวมอยู่ในประมาณการเรียบร้อยแล้ว และเราคาดว่ารายได้ที่ ADVANC จะได้รับจาก NT จะใกล้เคียงกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรับโอนคลื่น 700 MHz จึงไม่น่าจะส่งผลต่อประมาณการกำไรและราคาเป้าหมายของเราอย่างมีนัยสำคัญ เราจึงคาดว่าดีลนี้จะไม่ส่งผลให้นักวิเคราะห์มีการปรับเพิ่มประมาณการกำไรและราคาเป้าหมายของ ADVANC ทั้งนี้ อาจมี sentiment เชิงบวกเล็กน้อยต่อราคาหุ้น ADVANC เนื่องจากการได้มาซึ่งคลื่นความถี่ในย่าน 700 MHz จะช่วยให้ ADVANC สามารถขยายบริการ 5G คลอบคลุมไปยังพื้นที่ห่างไกลในต่างจังหวัดได้มากขึ้น ส่งผลให้มี upside ต่อจำนวน subscriber และ ARPU

- Advertisement -