นายศรันย์ โรจน์เลิศจรรยา (ที่ 7 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ และนายภูมิสัน โรจน์เลิศจรรยา (ที่ 6 จากซ้าย) กรรมการ บมจ. เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ หรือ NL ผู้ประกอบกิจการให้บริการสำรวจ ออกแบบ และก่อสร้างงานอาคารทุกประเภท รวมทั้งการติดตั้งงานระบบวิศวกรรมต่างๆ พร้อมด้วย นางสาวเดือนพรรณ ลีลาวิวัฒน์ (ที่ 5 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) ได้ร่วมนำเสนอข้อมูลบริษัทฯ แผนกลยุทธ์ และการเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ตามแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 130,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (Par) 1.00 บาท/หุ้น คิดเป็น 26% ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้น เพื่อระดมทุนนำไปใช้ในการซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ก่อสร้าง และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รองรับการขยายตัวในการดำเนินธุรกิจ เสริมแกร่งให้บริษัทฯ เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้น ณ บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เขตบางพลัด กทม.

- Advertisement -