APM ยื่นไฟลิ่ง ออกหุ้นกู้ฯ “PUEAN” ครั้งที่ 2/2566 ดอกเบี้ย 7.50% หลักประกัน 1.25 เท่า เตรียมขยายธุรกิจบริการให้สินเชื่อ

APM ยื่นไฟลิ่ง ออกหุ้นกู้ฯ “PUEAN” ครั้งที่ 2/2566 ดอกเบี้ย 7.50% หลักประกัน 1.25 เท่า เตรียมขยายธุรกิจบริการให้สินเชื่อ

APM ยื่นไฟลิ่ง ต่อ ก.ล.ต. เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มีประกันของบริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย คงที่ 7.50% ต่อปี เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ มูลค่าหุ้นกู้รวมไม่เกิน 100 ล้านบาท และ มีหุ้นกู้สำรองเพิ่มเติมมูลค่ารวมไม่เกิน 50 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 150 ล้านบาท หลักประกันทางธุรกิจมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.25 เท่า เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ขยายธุรกิจให้บริการสินเชื่อ คาดเสนอขายวันที่ 24-26 ตุลาคม 2566 และออกหุ้นกู้วันที่ 27 ตุลาคม 2566

นายวุฒิศิลป์ จรัสบวรพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทเป็นผู้ดำเนินธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันทางการเงิน ดำเนินธุรกิจด้วยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด หรือ สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์พลัส ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง และ ธุรกิจนายหน้าธุรกิจประกันวินาศภัย โดยได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยจาก คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ทั้งนี้ บริษัทมีสาขาการให้บริการจำนวน 23 สาขา ครอบคลุมพื้นที่ 15 จังหวัดทั่วประเทศ อาทิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมถึงพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ในนาม “เพื่อนแท้ เงินด่วน” รวมถึงการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์สินเชื่อไปยังสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

ขณะที่ ผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก 2566 บริษัทมีรายได้รวม 48.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน 46.42% และมีกำไรสุทธิ 5.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน 52.21% โดยปัจจุบันบริษัทมีพอร์ตลูกหนี้เงินให้สินเชื่อจำนวน 397.86 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566) และ ตั้งเป้าหมายการเติบโตของพอร์ตลูกหนี้เงินให้สินเชื่อที่ระดับ 500 ล้านบาท ภายในปี 2566

บริษัทมุ่งเน้นการให้บริการปล่อยสินเชื่อที่มีโฉนดที่ดินเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นหลัก โดยมีสัดส่วนลูกหนี้เงินให้สินเชื่อที่มีโฉนดเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันจำนวน 98.27% นอกนั้นเป็นการบริหารความเสี่ยงโดยการอนุมัติสินเชื่อที่มีทะเบียนรถยนต์, รถจักรยานยนต์ และ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ตามลำดับ ซึ่งบริษัทสามารถปล่อยสินเชื่อโดยมีดอกเบี้ยสูงสุดที่ 36%

ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารความเสี่ยงจากการปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลโดยมีโฉนดค้ำประกันมากกว่า 20 ปี สะท้อนจากความสามารถในการบริหารอัตราการผิดนัดชำระของสินเชื่อ (Non-Performing Loans: NPL) ของบริษัทอยู่ในระดับ 3.27% ซึ่งลดลงจากปี 2565 ที่ระดับ 3.62%

นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM กล่าวว่าบริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้มีประกันของบริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย คงที่ 7.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าหุ้นกู้รวมไม่เกิน 100 ล้านบาท และ มีหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมมูลค่ารวมไม่เกิน 50 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 150 ล้านบาท โดยจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจสิทธิเรียกร้องที่ผู้ออกหุ้นกู้มีอยู่กับลูกหนี้ให้สินเชื่อ ประเภทไม่เฉพาะเจาะจงลูกหนี้แห่งสิทธิ โดยมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.25 เท่า ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ทั้งหมด

นายสุริยา ธรรมธีระ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM กล่าวว่า บริษัทยื่นแบบแสดงรายการต่อ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 โดยขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติจาก ก.ล.ต. คาดว่าจะกำหนดวันเสนอขายในช่วงระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2566 และสามารถออกหุ้นกู้ในวันที่ 27 ตุลาคม 2566

สำหรับวัตถุประสงค์การออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อนำเงินระดมทุนที่ได้ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ เพื่อขยายธุรกิจให้บริการสินเชื่อ โดยปัจจุบันบริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด มีสาขาการให้บริการทั้งหมด 23 แห่ง โดยมีสาขาจังหวัดชลบุรี และ จังหวัดระยองเป็นสาขาล่าสุด

ด้านนายฐิติพัฒน์ ทวีสิน รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย Corporate Finance Solutions & REIT บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ กล่าวว่า การเสนอขายหุ้นกู้ PUEAN ในครั้งนี้ มีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ หลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ซึ่งเสนอขายให้แก่ กลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ และ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

 

- Advertisement -