GCAP เปิดบ้านใหม่ ฉลองก้าวสู่ปีที่ 19

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา คุณยงยุทธ ตะริโย (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการบริหาร และคุณอนุวัตร โกศล (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ GCAP ร่วมกับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน จัดพิธีทำบุญสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ โดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรือง พร้อมฉลองความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจก้าวสู่ปีที่ 19 ณ สำนักงานใหญ่แห่งใหม่ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 9/9 อาคารแอทสาทร ชั้น 19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ

จี แคปปิตอล ดำเนินธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรมายาวนานกว่า 19 ปี โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล มีความมุ่งมั่นในการสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและเครื่องจักรกลการเกษตรที่ทันสมัยให้กับเกษตรกร เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพให้เกิดประสิทธิภาพ เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

- Advertisement -