บล.ฟิลลิป:

SAV : สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์

  • ลักษณะธุรกิจ: การถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding company) มีบริษัทย่อย 1 บริษัท คือบริษัท แคมโบเดีย แอร์ทราฟฟิค เซอร์วิส จำกัด (“CATS”) ประกอบธุรกิจให้บริการบริหารจัดการควบคุมการจราจรทางอากาศทั่ว น่านฟ้าประเทศกัมพูชาเพียงผู้เดียว
  • วัตถุประสงค์ IPO: ขาย IPO 166 ล้านหุ้น (หุ้นเพิ่มทุน 64 ล้านหุ้น และผู้ถือหุ้นเดิม 102 ล้านหุ้น) ที่ราคา 19.00 บาท เข้าซื้อขายใน SET หมวด ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ เงิน IPO นำไปใช้ 1) ชำระคืนหนี้สถาบันการเงิน 840 ลบ. 3) เป็นทุนหมุนเวียนและขยายกิจการ 376 ลบ.
  • 1H66 กำไร +147.3% y-y: รายได้ +32.3% y-y เป็น 709 ลบ. เพิ่มขึ้นตามจำนวนเที่ยวบิน ทำให้รายได้สำหรับเที่ยวบินขึ้น-ลงทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินที่บินผ่านเขตน่านฟ้ากัมพูชา ปรับตัวขึ้น ตามต้นทุน -3.9% จากปีก่อนมีบันทึกต้นทุนตามสัญญาสัมปทานตาม มาตรฐานบัญชีฉบับที่ 12 (TFRIC 12) ซึ่งบันทึกเท่ากับต้นทุนที่ CATS มีการพัฒนาอุปกรณ์และระบบเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาสัมปทาน แต่ในปีนี้ไม่มีรายการดังกล่าวเกิดขึ้น SG&A +26.8% ส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย ค่าบริการวิชาชีพ ค่าธรรมเนียมการจัดการที่เพิ่มขึ้น รายจ่ายอื่นเพิ่มขึ้นมากจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และต้นทุนการเงินเพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่เพิ่มสูงขึ้น จึงมีกำไรสุทธิที่ 114 ลบ. โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นและอัตรากำไรสุทธิที่ 52.1% และ 16.1% ตามลำดับ
  • ความเสี่ยงการดำเนินงาน: ธุรกิจของ CATS จะสิ้นสุดอายุในปี 2594, ปริมาณการจราจรทางอากาศ, การกำหนดอัตราบริการบริหารจัดการจราจรทางอากาศและอัตราส่วนแบ่งรายได้จากค่าบริการเป็นของสำนักงานเลขาธิการการบินพลเรือนกัมพูชา, พึ่งพิงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน, พึ่งพิงบุคลากรเฉพาะทาง, ผิดพลาดของพนักงานอาจ นํามาซึ่งความไม่ปลอดภัยด้านการจราจรทางอากาศ, การเปลี่ยนแปลง ของกฎระเบียบจากภาครัฐ, สถานการณ์ทางการเมืองของกัมพูชา, สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจในประเทศกัมพูชา
  • Market Consensus: ราคาพื้นฐาน 25.00-29.00 บาท
- Advertisement -