นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ นายวิเชฐ ตันติวานิช นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ นายณัติรุจน์ วรรณวิมลพงษ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งนายแพทย์ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสาวลภัสรดา เลิศภานุโรจ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายพิสุจน์ น้ำสา ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินบัญชี บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) หรือ MASTERถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน เนื่องในโอกาสจัดงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งผู้ถือหุ้นอนุมัติทุกวาระ รวมทั้งอนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้น ในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินสด พร้อมเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับหุ้นปันผลดังกล่าว โดยการจ่ายปันผลเป็นหุ้น มีอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นอัตรา การจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.10 บาท

ส่วนการจ่ายปันผลเป็นเงินสด มีอัตราหุ้นละ 0.01111111111 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 240,000,000 หุ้น คิดเป็นจำนวน 2,666,666.67 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.01111111111 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26,666,666.67 บาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับ 17.42% ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และได้กำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2566 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 30 สิงหาคม 2566

ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ  

- Advertisement -