บล.กรุงศรีฯ:

AMATA CORPORATION (AMATA TB/ AMATA.BK)

AMATA – การดำเนินงานในเวียดนามไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาของพาร์ทเนอร์ (TP Bt28.0, BUY)
กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หุ้นAMATA
มูลค่าพื้นฐาน28.00
คำแนะนำBUY

NOVALAND ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ NVRG และ NRIC ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ในโครงการ ASCLT 1 & 2 กําลังอยู่ในการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับผู้ถือหุ้นกู้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อ AMATA ซึ่งถือหุ้นทางอ้อมในโครงการนี้ 35% ผ่าน ACLT เนื่องจาก (i) ACLT ได้รับการชําระเงินเต็มจํานวน 1.05 พันล้านบาท สําหรับสัดส่วนการถือหุ้น 49% ใน โครงการดังกล่าว; (ii) ACLT สามารถพัฒนาโครงการเอง หรือพัฒนาร่วมกันกับพันธมิตรรายใหม่หาก NVRG และ NRIC ขายหุ้น ประมาณการของเราจะไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากเราไม่ได้รวมการดําเนินงานของ ASCLT 1&2 ในประมาณการ เรายังคงคําแนะนํา ซื้อ

บริษัทแม่ของพันธมิตร AMATA เริ่มเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับผู้ถือหุ้นกู้

Nova Land Investment Group (NOVALAND) ผู้พัฒนาอสังหาฯ รายใหญ่อันดับ 5 ของเวียดนาม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Nova Rivergate Co. Ltd. (NVRG, 99.77%) และ Nha Rong Investment & Commercial JSC (NRIC, 99.97%) ผิดนัดชําระดอกเบี้ย 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ครบกําหนดในเดือนก.ค. NVRG และ NRIC เป็นพันธมิตรกับ Amata City Long Thanh (ACLT) เพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย และพาณิชย์บนพื้นที่ 107 เฮคเตอร์ (669 ไร่) ของ Amata Service City Long Thanh (ASCLT) 1&2 AMATA ถือหุ้นทางอ้อม 35% ใน ASCLT 1&2 ผ่าน ACLT

รายละเอียดของดีล

  • 2 พ.ย. 2020: ACLT ได้รับเงินมัดจํา 105 ล้านบาท
  • 31 มี.ค. 2021: ACLT ได้ทําสัญญาซื้อขายหุ้น ASCLT 1 & 2 จํานวน 49% ในราคา 1.05 พันล้านบาท
  • 12 เม.ย. 2021: ACLT ได้รับชําระเงินงวดแรก 943 ล้านบาท และจะได้รับ 110 ล้านบาทภายในสิ้นปี 2023
  • ACLT โอนหุ้น 49% ของ ASCLT 1&2 ให้กับ NVRG และ NRIC กลุ่มบริษัทบันทึกส่วนเกินทุนจากการทําธุรกรรมภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้นจํานวน 619 ล้านบาท

การวิเคราะห์

  • AMATA ไม่ต้องคืนเงิน (ไม่ต้องกลับรายการส่วนเกินจากทําธุรกรรม)
  • การชําระเงินงวดสุดท้าย 110 ล้านบาทสามารถหักกับเงินมัดจํา 105 ล้านบาทได้
  • ACLT ซื้อที่ดินเกือบ 107 เฮกตาร์แล้ว แต่ยังไม่เร่ิมพัฒนาโครงการ ACLT สามารถพัฒนาโครงการเอง แต่จะไม่ใช่เร็วๆ นี้ หรือ ACLT อาจจะมีพันธมิตรใหม่หาก NVRG และ NRIC ขายหุ้น ASCLT 1 & 2
  • ไม่มีผลกระทบกับประมาณการของเรา เนื่องจากเราไม่ได้รวมรายได้จากโครงการน้ีในประมาณการของเรา
  • ดังน้ัน AMATA จะไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ี
- Advertisement -