KTMS คว้าคะแนน CGR 5 ดาว “ดีเลิศ”(Excellent) ปีแรกที่เข้า mai

บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ (“KTMS”) ผู้นำการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแบบครบวงจร รายแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้รับการประเมินผลในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2566 จากบริษัทจดทะเบียนรวม 782 บริษัท ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใต้การสนับสนุนของตลาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดย KTMS ได้คะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” (Excellent)

นางสาวกาญจนา พงศ์พัฒนะเดชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร KTMS  ระบุว่า การที่บริษัทฯ คว้าคะแนนการกำกับดูแลกิจการ (CGR) “ดีเลิศ”ระดับ 5 ดาว เป็นปีแรก หลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เพียงระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี สะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน สอดรับกับวิสัยทัศน์การขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโตไปข้างหน้า ด้วยแรงบันดาลใจที่เกิดจากความหวัง “Inspiration From Hope” ส่งผลให้บริษัทฯมุ่งเน้นการให้บริการแบบครบวงจร (One-stop Services) สู่การพัฒนาการกำกับดูแลกิจการ ในระดับที่ดีอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้ผู้ถือหุ้นได้มั่นใจในการดำเนินงานของKTMS

- Advertisement -