GCAP ปลื้ม!!! คว้าคะแนนการกำกับดูแลกิจการ (CGR) “ดีเลิศ” ระดับ 5 ดาว พ่วง 100 คะแนนเต็ม AGM ปี 66

GCAP ปลื้ม!!! คว้าคะแนนการกำกับดูแลกิจการ (CGR) “ดีเลิศ” ระดับ 5 ดาว พ่วง 100 คะแนนเต็ม AGM ปี 66

บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ GCAP  ผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรชั้นนำของประเทศไทย โชว์ศักยภาพความเป็นเลิศด้านการดำเนินงาน ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใต้การสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง และความมุ่งมั่นดำเนินกิจการ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีในมิติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (ESG) ควบคู่การเดินหน้าขยายธุรกิจ และสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุน และผู้ลงทุนสถาบัน ด้วยผลการดำเนินงานที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับคะแนนสูงสุด 100 คะแนนเต็ม หรือ “ระดับดีเยี่ยม” จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 (AGM Checklist) ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ซึ่งแสดงให้เห็นความตั้งใจของบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจโดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

GCAP มีความมุ่งมั่นต่อการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

- Advertisement -