บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) หรือ CHOW ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาว (Steel Billet) รายใหญ่ของประเทศ และธุรกิจพลังงานทดแทน ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2566 (Corporate Governance Report for Thai Listed Companies 2023 : CGR) ในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” (Excellent) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ภายใต้การสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และได้รับการประเมิน การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น(AGM) ประจำปี 2566 จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (AGM Checklist) ด้วยคะแนน 99 คะแนน ในระดับ 4 เหรียญ “ดีเยี่ยม” สะท้อนความมุ่งมั่นของคณะผู้บริหารและกรรมการในการยกระดับการดำเนินธุรกิจให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ปฏิบัติผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (ESG)

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) หรือ CHOW กล่าวว่า รู้สึกภาคภูมิใจกับคะแนนการกำกับดูแลกิจการ ในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” ที่ CHOW ได้รับในปี 2566 หลังจากที่ก่อนหน้านี้ บริษัทฯ เคยได้รับคะแนนในระดับ 4 ดาว และทุกฝ่ายต่างมุ่งมั่นและทุ่มเทเพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการให้ไปสู่ระดับดีเลิศ และในวันนี้ได้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยในปี 2566 นอกเหนือจาก CHOW จะมุ่งมั่นยกระดับการกำกับดูแลกิจการไปสู่ระดับดีเลิศแล้ว ยังมุ่งมั่นยกระดับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (ESG) ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วย เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับธุรกิจ เพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต ตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

- Advertisement -