บล.กรุงศรีฯ:

ESSO (Thailand) (ESSO TB/ ESSO.BK)

ESSO – กำไร 3Q ฟื้นตัว qoq และ yoy (UNRATED)

กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค
หุ้นESSO
มูลค่าพื้นฐาน0.00
คำแนะนำ
  • What’s new

กำไรสุทธิใน 3Q23 เป็นไปตามประมาณการของตลาด

กําไรสุทธิของ ESSO ใน 3Q23 อยู่ท่ี 4.6 พันล้านบาท พลิกฟื้นจากที่ขาดทุนสุทธิ 1.3 พันล้านบาท ใน 2Q23 และ 3.1 พันล้านบาทใน 3Q22 ซึ่งเป็นไปตาม Bloomberg consensus ท้ังนี้ กําไรสุทธิในงวด 9M23 อยู่ที่ 4.1 พันล้านบาท (- 63%yoy) คิดเป็น 83% ของ Bloomberg consensus

  • Analysis

ผลประกอบการพลิกฟื้นเพราะ market GRM และกำไรก้อนใหญ่จากสต๊อกน้ำมัน

market GRM ของ ESSO อยู่ที่ US$11.3 เพิ่มขึ้นถึง 151% yoy และ 354%qoq จาก US$2.2/bbl ใน 2Q23 และจาก US$4.5/bbl ใน 3Q22 เนื่องจาก crack spread ของน้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่องบิน และ น้ํามันดีเซลแข็งแกร่ง ส่วนอัตราการกลั่นน้ํามันดิบลดลง 3% qoq เหลือ 107KBD เนื่องจากมีการปิดโรงกลั่นตามแผน นาน 40 วัน เพื่อดําเนินโครงการ Euro 5, CCR และปรับปรุง APS-1 unit นอกจากนี้ บริษัทยังบันทึกกําไรจากสต็อกน้ํามัน 2.7 พันล้านบาท จากที่บันทึกผลขาดทุนจากสต็อกน้ํามันใน 2Q23 และ 3Q22 ในขณะเดียวกัน กําไรจากธุรกิจ การตลาดน้ํามันลดลง qoq เพราะ i) ปริมาณยอดขายน้ํามันตามข้อมูลของกรมธุรกิจ พลังงานลดลงมาอยู่ที่ 1,230 ล้านลิตร (-1% qoq) เนื่องจากเป็นช่วงหน้าฝน และ ii) ค่าการตลาดน้ํามันลดลงมาอยู่ที่ 2.40 บาท/ลิตร (-4%qoq) ตามข้อมูลของ สํานักงานนโยบาย และแผนพลังงาน

กําไรสุทธิใน 4Q23 จะลดลงเนื่องจาก market GRM ลดลง

spread ของน้ํามันเบนซิน 4QTD ลดลง 42%qoq มาอยู่ที่ US$10.9/bbl เนื่องจากส้ินสุดช่วง driving season ของสหรัฐแล้ว และโรงกลั่นต่าง ๆ กลับมาเปิดดําเนินการอย่างเต็มที่ หลังจากที่มีการปิดซ่อมบํารุงทั้งตามแผน และนอกแผนไปก่อนหน้านี้ ในขณะที่ spread ของน้ํามันเครื่องบินลดลง 9% qoq เหลือ US$23.8/bbl และของน้ํามันดีเซลลดลง 15% qoq เหลือ US$22.9/bbl ท้ังนี้ การที่สต็อก middle distillate อยู่ในระดับต่ำ (ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยห้าปี) จะช่วยหนุน crack spread ควบคู่ไปกับอุปสงค์ตามฤดูกาลจากการใช้น้ํามันเพื่อทําความร้อนในช่วงหน้าหนาว และการเดินทางทางอากาศใน 4Q23

  • Action/ Recommendation

ราคาเป้าหมายตาม Bloomberg consensus อยู่ที่ 11.33 บาท

ราคาเป้าหมายตาม Bloomberg consensus อยู่ที่ 11.33 บาท โดยนักวิเคราะห์ห้ารายแนะนําซื้อ หนึ่งรายแนะนําถือ และอีกหนึ่งรายแนะนําขาย โดยราคาหุ้นใน ปัจจุบันคิดเป็น P/BV ปี FY23F ที่ 1.1x และ P/BV ปี FY24F ที่ 1.0x เราเช่ือว่าการผลการดําเนินงานของ ESSO จะดีขึ้น หลังจากการควบรวมกับ BCP ในเชิงของอัตราการกลั่นน้ําดิบที่เพิ่มขึ้น และการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

- Advertisement -