FLOYD ได้รับการประเมิน CG ระดับดีเลิศ (5 ดาว) ประจำปี 2566 ย้ำองค์กรวิศวกรรมกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายทศพร จิตตวีระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) หรือ FLOYD ผู้ให้บริการรับเหมาติดตั้งงานวิศวกรรมระบบสาธารณูปโภค และระบบดาต้าเซ็นเตอร์ ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีเยี่ยม และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนได้ส่วนเสียในทุกฝ่าย รวมถึงการให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยล่าสุดได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย หรือ CG ในระดับดีเลิศ (5ดาว) ประจำปี 2566 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯพร้อมโชว์ศักยภาพและรุกพัฒนาด้าน CG สะท้อนจากผลการประเมินที่ปรับดีขึ้น จากระดับ 4 ดาว เป็น 5 ดาว (ดีเลิศ) ได้เป็นปีแรก ในปี 2566

- Advertisement -