APCO คว้า CGR ระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” ประจำปี 2566

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ APCO ได้รับคะแนนประเมินการกำกับดูแลกิจการระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” ประจำปี 2566 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัท สอดคล้องกับความต้องการของผู้ลงทุนที่คาดหวังให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความสำคัญในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน พร้อมพัฒนาการกำกับดูแลกิจการในระดับที่ดี เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

 

- Advertisement -