STECH รับประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2566

นายวัฒน์ชัย มงคลศรีสวัสดิ (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) (STECH) รับมอบประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิดธุรกิจยั่งยืนสืบสานจรรยาบรรณจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งเป็นเวทีแห่งการเชิดชูเกียรติ สมาชิกหอการค้าไทยและผู้ประกอบธุรกิจ ที่ได้ยึดมั่นในหลักการดำเนินธุรกิจด้วยจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล สร้างต้นแบบธุรกิจที่ดี เป็นแบบอย่างให้กับสมาชิก และผู้ประกอบการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา (ที่ 2 จากซ้าย) เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศและรางวัล สะท้อนการเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจคอนกรีตอัดแรงรายใหญ่ของไทยที่ขับเคลื่อนองค์กรภายใต้แนวทาง Connect Competitive Sustainable นำเอาแนวทาง BCG Model และ ESG มาปรับใช้ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง UTCC EVENTS LAB อาคาร 23 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566

- Advertisement -