EGCO Group คว้ารางวัลสูงสุดด้านการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน จากเวที “Sustainability Disclosure 2023” ต่อเนื่องปีที่ 5

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป คว้ารางวัลเกียรติคุณ (Award) จากงานมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2023 (Sustainability Disclosure 2023) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากสถาบันไทยพัฒน์ ตอกย้ำความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลครบทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ โดยนางสาวกุลกนก เหลืองสร้อยทอง ผู้จัดการฝ่ายเลขานุการบริษัท เอ็กโก กรุ๊ป เป็นผู้แทนบริษัท เข้ารับรางวัล จากนางสาววีรญา ปรียาพันธ์ ผู้อำนวยการประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (SDC) สถาบันไทยพัฒน์ ในพิธีมอบรางวัลฯ ที่จัดขึ้น ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อเร็ว ๆ นี้

นางสาวกุลกนก เหลืองสร้อยทอง ผู้จัดการฝ่ายเลขานุการบริษัท เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า “เอ็กโก กรุ๊ป ดำเนินธุรกิจไฟฟ้าและพลังงานที่เกี่ยวเนื่องมากว่า 31 ปี ภายใต้การกำกับกิจการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยได้บูรณาการเรื่องความยั่งยืนในทุกมิติให้อยู่ในทุกกระบวนการทำงานและครอบคลุมในทุกพื้นที่ที่ดำเนินกิจการ ตลอดจนให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2050 โดยเอ็กโก กรุ๊ป ได้เปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนทุกมิติอย่างโปร่งใส ทั่วถึง และเท่าเทียม ในรายงานประจำปี (One Report) และรายงานความยั่งยืนบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดตาม ตรวจสอบ และผลักดันการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัท ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ สถาบันไทยพัฒน์จัดงานมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเชิดชูองค์กรสมาชิกประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ที่ได้เปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณะและผู้มีส่วนได้เสียตามหลักเกณฑ์ความสมบูรณ์ ความน่าเชื่อถือ และการสื่อสารและนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องและช่วยสนับสนุนเป้าหมาย SDGs ข้อที่ 12.6 “สนับสนุนให้บริษัท โดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติและบริษัทขนาดใหญ่ รับแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนไปใช้ และผนวกข้อมูลด้านความยั่งยืนลงในวงจรการรายงานของบริษัทเหล่านั้น” โดยในปี 2023 มีองค์กรสมาชิกฯ ได้รับรางวัลทั้งหมด 132 แห่ง แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ รางวัลเกียรติคุณ จำนวน 54 แห่ง ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 50 แห่ง และกิตติกรรมประกาศ จำนวน 28 แห่ง

 

- Advertisement -