UAC สานต่อแนวคิด ESG ใส่ใจดูแลบุคลากร – ชุมชน

UAC สานต่อแนวคิด ESG ใส่ใจดูแลบุคลากร – ชุมชน ก้าวสู่การเป็นผู้นำธุรกิจ Circular Economy

บมจ.ยูเอซี โกลบอล “UAC” เดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจพลังงานทดแทน สู่การเป็นผู้นำธุรกิจในรูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) พร้อมสานต่อแนวคิด ESG สร้างสังคมอยู่ดีมีสุข พร้อมวางรากฐานความยั่งยืน เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาว

นายชัชพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ “UAC” เปิดเผยว่า ในฐานะที่ UAC เป็นบริษัทเอกชนด้านธุรกิจพลังงานทางเลือก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมุ่งเน้นรับผิดชอบต่อสังคม มีการวางกลยุทธ์พร้อมแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนพร้อมทั้งรักษามาตรฐานการให้บริการ ควบคู่กับการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้เกี่ยวข้องทั้งพนักงาน พาร์ทเนอร์ และชุมชน พร้อมทั้งยึดหลักความยั่งยืนทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environmental, Social, and Governance: ESG) ตามหลักการในการวางรากฐานความยั่งยืนและมั่นคง เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับบริษัทฯ ในระยะยาว ซึ่งตอกย้ำถึงการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นผู้นำธุรกิจในรูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

โดยล่าสุด บริษัทฯ ได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกับชมชุนในพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัย อาทิ การมอบหมวกกันน็อก ให้กับองค์การบริหารส่วนตําบล ได้แก่ อบต.กกแรต , อบต.ไกรนอก ,อบต.ไกรกลาง , อบต.ไกรใน และ อบต. กง ภายใต้โครงการ “กลุ่มบริษัทยูเอซี ห่วงใย ใส่ใจ ความปลอดภัย”ประจำปี 2566  เพื่อรณรงค์ให้คนในชุมชนใส่ใจเรื่องการสวมหมวกกันน๊อก ลดความรุนแรงจากการบาดเจ็บ ความสูญเสียในชีวิต และทรัพย์สิน และยังเดินหน้าส่งมอบโครงการดี ๆ ต่อเนื่อง ทั้งการมอบทุนการศึกษาภายใต้โครงการ “มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี กลุ่มบริษัทยูเอซี ประจำปี 2566” จำนวน 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดกกแรต บ้านปรักรัก บ้านคลองตะเข้ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์ จำนวน 39 ทุน และโรงเรียนในเครือข่ายอรุโณทัย จำนวน 74 ทุน รวมทั้งสิ้น 113 ทุน คิดเป็นจำนวน 180,200 บาท ซึ่งโครงการดังกล่าวสอดรับนโยบายบริษัทฯ ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องการศึกษา และใส่ใจสิ่งดี ๆ เพื่อชุมชนในพื้นที่ พร้อมทั้งการสร้างขวัญกำลังใจต่อเจ้าหน้าที่และพนักงาน โดยได้มีการกิจกรรมทำบุญประจำปี พร้อมทำบุญถวายภัตตาหาร แด่พระภิกษุ เนื่องในวันปีใหม่ 2567 เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับบุคลากรภายในองค์กร

“จากพลังความร่วมมือทั้งบุคลากรในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ในชุมชน ในปี 2566 ที่ผ่านมานับเป็นเรื่องน่ายินดีที่หลายฝ่ายพร้อมใจร่วมสร้างความยั่งยืนและคืนความสุข ความสดใส ให้กับชุมชน สอดรับกับความยั่งยืน ที่บริษัทได้รับรางวัล “Sustainability Disclosure Recognition”หรือ รางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งสะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจที่ยึดหลัก ESG ของบริษัทเสมอมา”   

- Advertisement -