นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ.ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ หรือ FPI รับรางวัล “บัญชีจุฬาฯ ดีเด่น“ ประเภทผู้บริหารสูงสุดขององค์กรธุรกิจมหาชน จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช  อภิเมธีธำรง  อดีตคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นโดยสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้แก่นิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ที่มีความโดดเด่น สามารถนำความรู้ความสามารถไปใช้ในวิชาชีพจนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ดำรงตำแหน่งอันสำคัญและทรงเกียรติ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่นและรุ่นน้องร่วมคณะฯ สืบต่อไป  ซึ่งงานจัดขึ้น เมื่อเร็วๆ นี้

- Advertisement -