EGCO Group ขยายโครงการจัดการขยะภายในสำนักงานใหญ่ “EGCO Ecosystem” สู่โรงไฟฟ้า 13 แห่ง และศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม

EGCO Group ขยายโครงการจัดการขยะภายในสำนักงานใหญ่ “EGCO Ecosystem” สู่โรงไฟฟ้า 13 แห่ง และศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO Group ต่อยอดความสำเร็จของโครงการจัดการขยะ “EGCO Ecosystem” จากพื้นที่สำนักงานใหญ่ สู่โรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก 13 แห่ง และศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม มุ่งปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการคัดแยกขยะและการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) อย่างถูกวิธีให้พนักงาน เพื่อขยายผลกระทบเชิงบวกด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมในทุกพื้นที่ที่ดำเนินกิจการ ตอบโจทย์การมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

นางสาวสลิล ติระวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารองค์กร EGCO Group เปิดเผยว่า EGCO Group ดำเนินธุรกิจด้วยความเชื่อว่า “ต้นทางดี จะก่อกำเนิดผลลัพธ์ปลายทางที่ดี” จึงให้ความสำคัญกับการสร้างสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ดีตั้งแต่ต้นทางคือ ภายในองค์กร ในด้านสิ่งแวดล้อม EGCO Group ได้ดำเนินโครงการจัดการขยะภายในองค์กรอย่างยั่งยืน ภายใต้ชื่อ “EGCO Ecosystem” ที่อาคารเอ็กโก สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา ซึ่งส่งผลให้ปัจจุบันอาคารเอ็กโกมีอัตราการรีไซเคิลขยะ (Recycling Rate) เฉลี่ยเพิ่มเป็น 71.05% และช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้รวมทั้งสิ้น 47 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า จากผลสำเร็จดังกล่าว EGCO Group จึงได้ขยายโครงการฯ ไปยังโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโกที่ตั้งอยู่ในประเทศ 13 แห่ง รวมถึงศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โดยได้จัดอบรมให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะประเภทต่าง ๆ ให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะและให้ความร่วมมือคัดแยกขยะในสถานที่ทำงานอย่างเป็นระบบ จนเกิดเป็นพฤติกรรมเชิงบวกและสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันต่อไป

นอกจากนี้ EGCO Group ในฐานะสมาชิกองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) ได้จับมือกับ AIS ผู้ให้บริการโทรคมนาคมและการสื่อสารชั้นนำ เข้าร่วมเป็นพันธมิตรในโครงการ “คนไทยไร้ E-Waste” เพื่อช่วยสนับสนุนและขับเคลื่อนการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร ซึ่งเป็นการสร้างแรงกระเพื่อมให้สังคมตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ และมีช่องทางในการทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่จะนำไปสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธีแบบไม่เหลือเศษซากและปราศจากการฝังกลบ (Zero E-Waste to Landfill) “การขยายผลโครงการ “EGCO Ecosystem” ไปสู่โรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโกและศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม ควบคู่กับการร่วมสนับสนุนการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี จะช่วยส่งเสริมการจัดการขยะภายในองค์กรของ EGCO Group ให้มีความเข้มแข็งและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น รวมถึงยกระดับการสร้างผลกระทบเชิงบวกไปสู่สิ่งแวดล้อมและสังคมภายนอกในวงกว้างมากยิ่งขึ้น ตลอดจนช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ตามเป้าหมายของ EGCO Group ที่มุ่งบรรลุการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี 2593” นางสาวสลิล กล่าว

ทั้งนี้ โครงการจัดการขยะภายในองค์กร “EGCO Ecosystem” ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค โดยได้รับใบประกาศเกียรติคุณ “Low Carbon Business: Waste Management Award” จากโครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ” ในปี 2564 และรางวัล “Asia Responsible Enterprise Awards 2022” สาขา Green Leadership จากสถาบัน Enterprise Asia ในปี 2565 นอกจากนี้ EGCO Group ได้ขยายผลสำเร็จของโครงการฯ สู่ชุมชนและสังคมภายนอก ด้วยการสนับสนุนถังขยะแยกประเภทและแบ่งปันองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะแก่วัดและโรงเรียนอีกด้วย

- Advertisement -