ดร.เทอดพงษ์ หงษ์หิรัญเรือง (กลาง) ผู้บริหาร บริษัท ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TBN  และในฐานะศิษย์เก่าคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับศาสตราจารย์ ดร.สุนันฑา สดสี (ที่ 3 จากซ้าย) คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ภายหลังพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสร้างความร่วมมือวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารนวมินทรราชินี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567

โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสนับสนุนการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลที่มีสมรรถนะสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม เศรษฐกิจ และประเทศชาติต่อไป โดยใช้เครื่องมือสำคัญอย่าง Low-Code is the Future of Application Development ที่ตอบโจทย์องค์กรในการพัฒนาแอปพลิเคชันให้กลายเป็นเรื่องง่ายดาย สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ด้วยตนเองด้วย อีกทั้งซอฟต์แวร์  Mendix Studio Pro เครื่องมือสำคัญที่ช่วยออกแบบแอปพลิเคชันขั้นสูง เพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด

- Advertisement -