AMR ยกระดับระบบบำบัดน้ำเสีย นำเมืองสู่การเป็น Smart City ครบวงจร

AMR ยกระดับระบบบำบัดน้ำเสีย ปั้นธุรกิจด้วยระบบจัดการอาคาร นำเมืองสู่การเป็น Smart City ครบวงจร

นายณัฏฐชัย ศิริโก (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) หรือ AMR พร้อมด้วย นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ (ขวา) นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เปิดงานโครงการร่วมพัฒนา “ระบบควบคุมสั่งการและแสดงผลอัตโนมัติ สำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย” โดยความร่วมมือในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากการพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียผ่านการออกแบบติดตั้ง ติดตาม สั่งการ และตรวจสอบระบบต่าง ๆ ด้วยระบบ Automation เสริมความอัจฉริยะขึ้นอีกจากเทคโนโลยี AI ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบ Building Management System (BMS) ที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญ เดินหน้าขยายแผนการวางระบบการจัดการอาคารแบบครบวงจรให้แก่ทุกเทศบาลทั่วประเทศ พร้อมร่วมพัฒนาเมืองมุ่งสู่การเป็น Smart City โดยงานจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

- Advertisement -