บล.ทรีนีตี้:

Bangkok Genomics Innovation – แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชัน (BKGI)

BKGI ถอดรหัสพันธุกรรมความมั่งคั่ง

  • BKGI บริษัทฯ ประกอบธุรกิจห้องปฏิบัติการ และให้บริการการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ การตรวจวิเคราะห์ สังเคราะห์สารชีวภาพ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์การแพทย์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ประมาณการรายได้และกำไรมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง คาดอัตราการเติบโตเฉลียของกำไรปี 2567-2568 (CAGR) ร้อยละ 48 ต่อปี จากการให้บริการตรวจคัดกรองความผิดปกติทางพันธุกรรมด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เพิ่มขึ้น
  • ประเมิน Fair value ปี 2567 2.66 บาทด้วยวิธี P/E Ratio ที่ 30 เท่า ซึ่งเป็นระดับ PER ของ SET Healthcare ในปัจจุบัน บนคาดการณ์ EPS ปี 2567 ที่ 0.09 บาท ต่อหุ้น

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ประกอบธุรกิจห้องปฏิบัติการและให้บริการการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ การตรวจวิเคราะห์ สังเคราะห์สารชีวภาพ รวมถึงประกอบกิจการสถานพยาบาล ห้องปฏิบัติการและให้บริการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ ซึ่งได้รับอนุญาตเป็นสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน โดยลักษณะการประกอบธุรกิจสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) ธุรกิจการให้บริการตรวจคัดกรองและวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ และ (2) ธุรกิจการจำหน่ายอื่นๆ

ความน่าสนใจในการลงทุน

  • ธุรกิจของบริษัทเกี่ยวข้องกับ Bio Technology ในการตรวจวิเคราะห์ในระดับ DNA ซึ่งนำไปสู่กระบวนการรักษาทางการแพทย์ใหม่ใหม่ซึ่งเป็น Mega Trend ในปัจจุบัน
  • กลุ่ม BGI ซึ่งผู้ถือหุ้นใหญ่นั้นมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเป็นผู้นำเทคโนโลยีเกี่ยวกับจีโนมในระดับสากล
  • แนวโน้มการเติบโตของกำไรสุทธิในปี 2567-2568 คิดเป็นการเติบโตในอัตราเฉลี่ย (CAGR) ร้อยละ 48 ต่อปี

แนวโน้มผลการดำเนินงานและการเติบโต

สำหรับกำไรในปี 2566-2568 ฝ่ายวิเคราะห์ฯ ประเมินไว้ ที่ 35 ล้านบาท 53 ล้านบาท และ 77 ล้านบาท สำหรับปี 2566 กำไรปรับลดลงร้อยละ 53.63 ลดลงตามรายได้ที่ปรับลดลงจากการตรวจวิเคราะห์กลุ่มโรคติดเชื้อที่ลดลง ในขณะที่ปี 2567-2568 กำไรมีการเติบโต ร้อยละ 52.23 และร้อยละ 44.36 ตามดำดับ เพิ่มขึ้นตามรายได้การบริการและการขายที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการเติบโตของรายได้จากการตรวจคัดกรองความผิดปกติทางพันธุกรรมด้านอนามัยุการเจริญ พันธุ์ที่เพิ่มขืน โดยบริษัทฯ จะขยายไปยังหัวเมืองใหญ่ภูมิภาค ซึ่งยังมีอัตราการเข้าถึงที่ต๋ำ

สรุปข้อมูล IPO

บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท ภายหลังการเสนอขายในครังนี้ โดยหุ้นสามัญที่เสนอขายในครังนี้มีจำนวน 160 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.67 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และเป็นการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป

ประเมินมูลค่าราคาเป้าหมายปี 2567 ที่ 2.65 บาท

ประเมินมูลค่าหุ้น BKGI สิ้นปี 2567 ที่ 2.65 บาท ด้วยวิธี P/E Ratio ที่ 30 เท่า ซึ่งเป็นระดับ PER ของ SET Healthcare ในปัจจุบัน บนคาดการณ์ EPS ปี 2567 ที่ 0.09 บาทต่อหุ้น

ความเสี่ยง การพึ่งพาเทคโนโลยีเพียงรายเดียว

อ่านบทวิเคราะห์ฉบับเต็มได้ที่

https://www.trinitythai.com/Upload/Research/BKGITh_1708576791_50248.pdf

- Advertisement -