MASTER เสริมทัพใหญ่ศัลยกรรมจมูก  ประกาศเข้าลงทุน “เอส45 เมติคอล กรุ๊ป” ผู้เชี่ยวชาญเทคนิคเสริมจมูก เสริมฐานลูกค้า พร้อมอนุมัติออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 2 พันลบ. รองรับการขยายธุรกิจ

บมจ. มาสเตอร์ สไตล์ หรือ MASTER เสริมทัพใหญ่ศัลยกรรมจมูก ประกาศเข้าลงทุน “เอส45 เมติคอล กรุ๊ป” ผู้ดำเนินธุรกิจคลินิกเสริมความงามภายใต้ชื่อ เอส โฟร์ตี้ไฟว์ คลินิก (S45 Clinic) ด้าน “ลภัสรดา เลิศภานุโรจ” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เผย S45 ชำนาญด้านศัลยกรรมความงาม (Surgery) โดยเฉพาะศัลยกรรมจมูก ชูเทคนิคเสริมจมูกหลากหลาย ด้วยประสบการณ์มากกว่า 11 ปี ระบุเข้าลงทุน S45 หนุนด้านความชำนาญ – ศักยภาพดำเนินธุรกิจ – ต่อยอดธุรกิจ – ลดคู่แข่งขันทางธุรกิจ หวังเสริมทัพ MASTER เติบโตยั่งยืน ระบุแต่งตั้ง “ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่” นั่งแท่น FA คู่ใจ ให้ความเห็นการเข้าทำรายการ พร้อมคาดจะเข้าลงทุนแล้วเสร็จภายใน Q2/67 บอร์ด MASTER อนุมัติออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท รองรับการขยายธุรกิจ

นางสาวลภัสรดา เลิศภานุโรจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) หรือ MASTER ในนามโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช Specialty Hospital ของอุตสาหกรรมด้านความงามอันดับต้นของประเทศไทยและเอเชีย กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท เอส45 เมติคอล กรุ๊ป จำกัด  ซึ่งดำเนินกิจการคลินิกเสริมความงามภายใต้ชื่อ “เอส โฟร์ตี้ไฟว์ คลินิก (S45 Clinic)” โดยเป็นการซื้อหุ้นสามัญเดิมจำนวน 17,857 หุ้น และซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 53,571 หุ้น รวมเป็นสัดส่วนการเข้าลงทุน 40% ซึ่งคาดจะมีมูลค่ารวมของการเข้าทำธุรกรรมครั้งนี้ประมาณ 285-565 ล้านบาท

“บริษัทฯ จะเข้าลงทุน S45 ภายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ โดยคาดว่าจะเข้าลงทุนแล้วเสร็จภายในไตรมาสสองของปี 2567 ทั้งนี้ราคาซื้อขายจะมีการปรับเพิ่มขึ้นได้ โดยคาดจะดำเนินการปรับในช่วง มี.ค. – พ.ค. 2568” นางสาวลภัสรดา กล่าว

S45 ประกอบธุรกิจคลินิกเสริมความงามที่มีทีมแพทย์ผู้มีประสบการณ์ โดยเฉพาะนายแพทย์กิตติศักดิ์ วงค์เทียนชัย แพทย์ผู้ก่อตั้งเป็นผู้มากประสบการณ์ S45 ให้บริการเสริมจมูกหลากหลายเทคนิค เช่น เทคนิค Semi Open เทคนิคแก้ไขโครงสร้างจมูก ยืดผนังกั้นจมูก (Open Septo-Rhinoplasty) รวมถึงการเสริมจมูกเทคนิคกระดูกซี่โครง (Open Rib-Rhinoplasty)

พร้อมกันนี้ MASTER ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ โดยบริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ให้เป็นที่ปรึกษาอิสระ  เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรม

สำหรับผลประโยชน์ที่คาดว่าบริษัทจะได้รับจากการเข้าลงทุนครั้งนี้ โดยมองว่าการลงทุนใน S45 เป็นผู้ประกอบกิจการศัลยกรรมเสริมความงามเช่นเดียวกับธุรกิจของบริษัท ที่เป็นกิจการที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท ซึ่งการลงทุนใน S45 จะช่วยต่อยอดและลดคู่แข่งขันทางธุรกิจของบริษัท

การเข้าลงทุนครั้งนี้ บริษัทฯ จะใช้เงินที่ได้รับจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท  และเงินทุนหมุนเวียนซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องหรือการดำเนินงานของบริษัท

นางสาวลภัสรดา กล่าวทิ้งท้ายว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า การเข้าลงทุนใน S45 เป็นการดำเนินการตามนโยบายการลงทุนของบริษัท โดย S45 มีความชำนาญในการให้บริการด้านการศัลยกรรมความงาม (Surgery) โดยเฉพาะการศัลยกรรมจมูกซึ่งมีเทคนิคการเสริมจมูกหลากหลายเทคนิค ด้วยประสบการณ์มากกว่า 11 ปี ทำให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในการใช้บริการของ S45 ดังนั้น การเข้าลงทุนจะเป็นนำเอาความชำนาญและศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของแต่ละฝ่ายมาใช้ในการต่อยอดในการดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต และเป็นการขยายฐานลูกค้าให้กว้างขวางขึ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท  อายุของหุ้นกู้ ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม และ/หรือ  เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือใช้ เพื่อเข้าลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม และ/หรือธุรกิจอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

สำหรับ อัตราดอกเบี้ยนั้น จะขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกได้คราวนั้น ซึ่งจะเสนอขายในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรือ หลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ/หรือ กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น

ทั้งนี้ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และสิทธิในการได้รับเงินปันผล (Record Date) ยังคงเป็นวันเดิม คือวันที่ 20 มีนาคม 2567

- Advertisement -