บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STI ผู้นำในกลุ่มธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างครบวงจร เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน จัดการอบรมและบรรยายในหัวข้อ “Active Site Engineer” ให้กับพนักงานกว่าร้อยชีวิต ด้วยหลักสูตรการอบรมต่อเนื่องที่ STI Academy ได้พัฒนาให้มีเนื้อหาเข้มข้น ผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากผู้เชี่ยวชาญ โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายกิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมเป็นวิทยากร บอกเล่าถึงทักษะการทำงานที่เก็บเกี่ยวจากประสบการณ์จริง เทคนิคในการทำงานหรือการแก้ปัญหา ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานในโครงการต่างๆ หรืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด

สำหรับ STI Academy ศูนย์ฝึกอบรมพนักงานภายในกลุ่มบริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ที่ริเริ่มจากแนวคิดของ นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ต้องการให้สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ ไม่ใช่แค่บริษัท แต่มุ่งหมายที่จะสร้างเป็นสถาบันต่อยอดความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่มี สู่การฝึกอบรม ผลิตบุคลากรที่มีองค์ความรู้ ถูกต้อง แม่นยำ พร้อมด้วยประสบการณ์จริงที่หาที่ไหนไม่ได้ นำโดยวิทยากรชั้นนำของไทย และทีมงานอีกมากมาย

- Advertisement -